Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

10/08/2016


Cơ quan soạn thảo: Viện Triết học

Tác giả :
  • TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ liên hệ: Viện Triết học; Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 258

Công bằng xã hội là một hiện tượng xã hội luôn đồng hành cùng với lịch sử phát triển của xã hội loài người từ trong quan niệm đến thực tiễn, đồng thời là khát vọng từ ngàn đời nay của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung. Vì vậy, suốt từ thời cổ đại đến nay các nhà tư tưởng, chính trị, xã hội không ngừng suy tư về công bằng xã hội cho loài người.

Tất cả các quốc gia trên thế giới, đều phải xem xét nghiên cứu vấn đề công bằng xã hội trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, quốc gia nào chỉ chú trọng đến tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm đến công bằng xã hội thì sự phát triển của quốc gia đó sẽ không thể bền vững. Bởi chính sự bất công xã hội sẽ dẫn đến sự mất đoàn kết và bất ổn xã hội. Vì lẽ đó, TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Viện Triết học đã cho xuất bản cuốn “Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay” với mong muốn góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam nói riêng, làm sáng tỏ vấn đề này cả từ góc độ lý luận và thực tiễn một cách cập nhật hơn, toàn diện hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam nói chung.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế; Chương 2: Thực trạng thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân); Chương 3: Một số quan điểm, định hướng và giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế.

Công bằng xã hội luôn được coi là một trong những mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Nhờ giương cao ngọn cờ xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến nhằm hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn cơ bản, đó là thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ từ khi đổi mới đến nay.

Trước đổi mới, Việt Nam chủ trương thiết lập chế độ công hữu đối với những tư liệu sản xuất chủ yếu, trên cơ sở đó thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Đi theo con đường này, thời kỳ đầu Việt Nam đã khắc phục được một phần tình trạng bất công do xã hội trước để lại, chế độ người bóc lột người về cơ bản được xóa bỏ, khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư được thu hẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, nguyên tắc phân phối theo lao động không được thực hiện đúng và đã biến thành “nguyên tắc phân phối bình quân”, hạn chế tính tích cực của người lao động, dẫn đến tình trạng suy thoái và khủng hoảng kinh tế.

Trên cơ sở đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ khi đổi mới đến nay, Việt Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nguyên tắc phân phối mới vừa theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, vừa theo mức đóng góp vốn cho sản xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội (trong đó phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu), đồng thời luôn xác định thực hiện tiến bộ xã hội và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Nhờ đó, Việt Nam đã xóa bỏ được đáng kể sự bất công do thực hiện phân phối bình quân chủ nghĩa. Việc xóa bỏ bất công này đưa đến những thành công của Việt Nam về kinh tế và xã hội, được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Có thể khẳng định, so với thời kỳ trước đổi mới, Việt Nam đã tiến được một quãng đường dài trong việc thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội phức tạp, trong đó có vấn đề công bằng xã hội giữa các thành phần kinh tế.

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, để đảm bảo sự công bằng đối với các thành phần kinh tế mà không triệt tiêu động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội - Đây là một vấn đề phức tạp mà Việt Nam phải tiếp tục nghiên cứu và đổi mới. Bởi nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì hệ quả sẽ là động lực phát triển kinh tế bị triệt tiêu và sự bất công xã hội sẽ gia tăng. Cả hai biểu hiện trên đều xa rời mục tiêu của sự phát triển xã hội mà Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu thực hiện: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hy vọng cuốn sách sẽ phần nào đem lại những thông tin hữu ích về thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay, góp phần đảm bảo sự công bằng đối với các thành phần kinh tế mà không làm triệt tiêu động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả./.

 

Nguyễn Thu Hà

 


Các tin đã đưa ngày: