Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Vận dụng tư tưởng khoan dung trong bối cảnh Việt Nam hiện nay

09/02/2017


Tác giả :
  • TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Địa chỉ liên hệ: Viện Triết học; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 207

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các quốc gia, dân tộc đang nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng một nền hòa bình bền vững trên toàn thế giới. Nền hòa bình đó không chỉ ở chỗ không còn tiếng súng mà còn là sự tự do về tư tưởng, tự do sống trong hạnh phúc, tự do phát triển các tiềm năng và đoàn kết trong một liên minh rộng lớn, đủ sức chống lại bạo hành, chiến tranh và các hiểm họa bất trắc.

Thực tế hiện nay, bên cạnh sự xung đột về kinh tế, văn hóa, tôn giáo, dân tộc giữa các quốc gia, còn xuất hiện xu hướng áp đặt văn hóa của một số nước có nền kinh tế phát triển hơn… Đồng thời, xu hướng đấu tranh chống lại sự áp đặt “đồng hóa” văn hóa cũng xuất hiện. Do vậy, vào những năm cuối của thế kỷ XX, tư tưởng khoan dung được đề cập nhiều và đang được phát triển để trở thành nền tảng thực hiện mục tiêu phát động và thúc đẩy văn hóa hòa bình, xu hướng đối thoại thay cho đối đầu.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng khoan dung và những giá trị vận dụng trong thời đại ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật xuất bản cuốn sách “Vận dụng tư tưởng khoan dung trong bối cảnh Việt Nam hiện nay” của TS. Nguyễn Thị Phương Mai.

Nội dung cuốn sách trình bày khái lược về sự ra đời, phát triển của tư tưởng khoan dung trong lịch sử triết học; tư tưởng khoan dung trong nhận thức và hoạt động của Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khoan dung và vấn đề “cùng tồn tại hòa bình” trong thế giới toàn cầu hóa; yêu cầu và ý nghĩa của việc thực hiện tư tưởng khoan dung trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Khái niệm và lịch sử của tư tưởng khoan dung; Chương 2. Tư tưởng khoan dung trong nhận thức và hoạt động của Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương 3. Ý nghĩa của tư tưởng khoan dung trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Từ việc phân tích khái niệm và nguồn gốc lịch sử của tư tưởng khoan dung, qua đó tác giả đã vận dụng ý nghĩa tư tưởng đó vào kiến giải vấn đề trong các lĩnh vực cuộc sống con người nói riêng và trong bối cảnh toàn cầu hóa nói chung. Qua đó khẳng định giá trị tư tưởng khoan dung ở Việt Nam là nhằm xây dựng sự đoàn kết dân tộc, hướng đến bảo vệ và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Mục đích cao nhất của khoan dung là nhằm xây dựng cuộc sống hòa bình, ổn định để mọi người cùng phát triển theo sự vận động của đất nước.

Đặc biệt là trong thời kì đổi mới tại Việt Nam đang đứng trước sự bùng nổ công nghệ thông tin, kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa, sự di dân, hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa, du lịch…tác giả đặt ra vấn đề phải khai thác và phát huy tinh thần khoan dung cho phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh hiện nay nhằm tạo dựng mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng bền chặt và nhân văn hơn; đề xuất các giải pháp phát huy tư tưởng khoan dung trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước (thực hiện dân chủ, xây dựng cơ chế phản biện xã hội, thực hiện đường lối ngoại giao linh hoạt…)   

Nằm trong quỹ đạo chung của tư tưởng nhân loại, tinh thần khoan dung là một trong những giá trị của văn hóa dân tộc Việt Nam. Những bài học rút ra từ lịch sử cho thấy việc thực hiện tư tưởng khoan dung đối với dân tộc Việt Nam đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách, góp phần bảo vệ thành công nền độc lập và chủ quyền quốc gia trước giặc ngoại xâm và thúc đẩy sự phát triển đất nước. Trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và chủ động tham gia vào các quá trình toàn cầu hóa hiện nay, tinh thần khoan dung góp phần tích cực vào việc xây dựng nền hòa bình bền vững trên trái đất.

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với những người quan tâm đến giá trị mới của văn hóa nhân loại trong bối cảnh Việt Nam và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu.

Nguyễn Thu Trang


Các tin đã đưa ngày: