Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

08/08/2017


Tác giả :
  • TS. Bùi Đức Hùng (chủ biên)

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 460

Cuốn sách cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ theo hướng bền vững, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và phân tích thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ, giai đoạn 2001-2014 nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững.

Vùng đất Nam Trung Bộ (NTB) có đặc điểm là khá dài theo chiều Bắc - Nam nhưng lại hẹp theo chiều Đông - Tây. Tỉnh nào cũng có cả phần lãnh thổ trên biển, bở biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Trong đó, khu vực phía Đông là các dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển, nơi có nhiều thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển (ngư nghiệp, vận tải biển, cảng biển, du lịch biển…) thuận lợi cho xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng xuất khẩu, cảng biển, còn khu vực phía Tây tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn giáp với nước bạn Lào. Bên cạnh những lợi thế trên, vùng NTB có nhiều điểm bất lượi và tính rủi ro cao như chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc lớn, nền kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Trước những cơ hội mới do nhu cầu thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam thời kỳ 2011-2020, cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam mang lại, đây là lúc vùng NTB cần rà soát, điều chỉnh cấu trúc nền kinh tế của vùng. Trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế đất nước, việc đưa ra những quan điểm và giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế là cần những quan điểm và giải pháp gì cùng với các vùng khác trong cả nước hết sức có ý nghĩa.

Cuốn sách “Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do TS. Bùi Đức Hùng chủ biên đã cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững, trên cơ sở phân tích thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ, giai  đoạn 2001- 2014 nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tê vùng theo hướng bền vững; Chương 2: Thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001-2014; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững.

Trong chương 1, cuốn sách đã trình bày và phân tích khái quát cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững, trong đó nhấn mạnh đến những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến cấu trúc kinh tế vùng. Điểm nổi bật của cuốn sách là nhóm tác giả đã làm rõ năm nội dung cơ bản của tái cấu trúc kinh tế gồm: (i), đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; (ii) Tái cấu trúc các ngành kinh tế; (iii) Tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; (iv)Tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp, trọng tâm là hệ thống doanh nghiệp nhà nước; (v) Tái cấu trúc hệ thống tài chính - ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng nhận diện một số xu hướng chủ yếu trong tái cấu trúc kinh tế vùng và phân tích một số nhân tố khách quan  bên ngoài và nhân tố chủ quan bên trong tác động đến quá trình tái cấu trúc kinh tế vùng. Mặt khác, từ kinh nghiệm của các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Liên minh châu Âu (EU), nhóm tác giả đã rút ra chín bài học kinh nghiệm cho tái cấu trúc kinh tế vùng NTB.

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả nhìn nhận và đánh giá lại thực trạng cấu trúc kinh tế vùng NTB mở rộng giai đoạn 2001-2014 dưới các khía cạnh: bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường và gắn với cải cách thể chế kinh tế. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mô hình tăng trưởng kinh tế vùng NTB hiện nay theo chiều rộng với sự đóng góp chủ yếu bởi sự gia tăng vốn, các ngành kinh tế hiện hữu cùng vùng có trình độ khoa học công nghệ thấp, thâm dụng lao động, thiếu hẳn công nghệ có xuất xứ từ những quốc gia phát triển có trình độ khoa học công nghệ hiện đại. Những nội dung này, nhóm tác giả trình bày trong chương 2.

Trong chương 3, cuốn sách đã đưa ra bẩy nhóm giải pháp nhằm tái cấu trúc kinh tế vùng NTB đến năm 2020 và tần nhìn đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững: (1) Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển vùng NTB; (2) Nhóm giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng NTB theo hướng bền vững; (3) Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách; (4)  Nhóm giải pháp huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc kinh tế; (5) Nhóm giải pháp phát triển vùng động lực; (6) Nhóm giải pháp phát triển bền vững xã hội; (7) Nhóm giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích cho độc giả quan tâm tới vùng đất Nam Trung Bộ cũng như vấn đề tái cấu trúc kinh tế nhằm phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Nguyễn Minh Hồng


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: