Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay

23/04/2019


Tác giả :
  • TS. Bùi Đức Hùng (chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 592

 

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có vai trò vô cùng to lớn trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như trong quá trình xử lý một số vấn đề có tính nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, chính trị tại các vùng và địa phương nói riêng.

Về phương diện lý luận, nghiên cứu khoa học vùng là việc cập nhật và phát triển các lý thuyết mới về tăng trưởng và phát triển vùng trong mối quan hệ hài hòa với các yếu tố môi trường, xã hội. Về góc độ nghiên cứu khoa học vùng, hiện nay Việt Nam có tới hàng trăm cơ sở nghiên cứu, các trường đại học nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, song hiện tại vẫn chưa hình thành được mạng lưới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn về vùng nói chung và của vùng Trung Bộ nói riêng – nơi để cổ vũ, thúc đẩy, và chia sẻ các sáng kiến, kết quả nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn về khoa học vùng và của vùng Trung Bộ. Nghiên cứu vùng với tư cách là một ngành khoa học phản ánh tổng hòa của các yếu tố tự nhiên, kinh tế- xã hội. Điều này cũng có nghĩa khoa học vùng liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác nhau, phương pháp và cách tiếp cận trong nghiên cứu khoa học vùng đòi hỏi phải đứng trên tiếp cận liên ngành và đa ngành. Thực tiễn nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển vùng Trung Bộ đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn cần thiết giải quyết một cách thấu đáo cả trên phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn, như xây dựng các chiến lược, các chính sách để tạo ra các đột phá tăng trưởng, phát triển toàn diện kinh tế xã hội vùng trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế. Bên cạnh đó, trước bối cảnh hội nhập trong nước ngày càng sâu rộng cũng như nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động nên một số định hướng, nội dung và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ có thể không còn phù hợp với thực tiễn.

Trước tình hình đó, năm 2018 Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “ Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay” do Bùi Đức Hùng chủ biên. Cuốn sách là tập hợp 29 chuyên đề nghiên cứu của các học giả được chia thành 2 phần chính: Phần I. Khoa học xã hội trong phát triển vùng Trung Bộ; Phần II. Phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Phần I. bao gồm 9 chuyên đề với nội dung tập trung khái quát về vấn đề lý luận cho đến các vấn đề thực tiễn phát triển vùng, từ các vấn đề của từng địa phương tới vấn đề bao quát toàn vùng. Trong bài nghiên cứu “Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong liên kết kinh tế ở khu vực duyên hải miền Trung hiện nay”, nhóm tác giả cho rằng khoa học xã hội có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các địa phương, các vùng kinh tế của quốc gia, điều này được thể hiện trên các khía cạnh sau: thứ nhất, xây dựng và cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, bước đi cụ thể trong quá trình liên kết kinh tế giữa các địa phương; thứ hai, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng; thứ ba, đóng vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện về các chính sách, các dự án, các chương trình phát triển của các địa phương cũng như của các khu vực; thứ tư, là cầu nối trong việc tiếp biến văn hóa và truyền bá, phổ biến tri thức về khoa học của thế giới cho các địa phương trong khu vực cũng như việc quảng bá hình ảnh, văn hóa của địa phương đến bạn bè trên thế giới. Cũng trong phần này, nhiều vấn đề nổi bật cũng được các học giả chia sẻ và phân tích chuyên sâu như: Bài học kinh nghiệm xây dựng mạng lưới nghiên cứu khoa học vùng Trung Bộ qua một số mô hình mạng lưới khoa học ngành, liên ngành trên thế giới; Một số vấn đề về tăng cường liên kết và phát triển mạng lưới các nhà khoa học xã hội ở vùng Trung Bộ hiện nay; Luận bàn về xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu xã hội - nhân văn vùng Trung Bộ; Thực trạng nghiên cứu và vấn đề liên kết, thiết lập và phát triển mạng lưới nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm.

Phần II. Bao gồm 20 chuyên đề là tập hợp các nghiên cứu từ góc độ tiếp cận chuyên ngành cho đến tiếp cận liên ngành và đa ngành. Nội dung chủ yếu của phần này tập trung và các nhóm vấn đề như: thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của vùng Trung Bộ và những đóng góp của khoa học xã hội trong sự phát triển đó, đặc biệt là phát triển nông nghiệp và phát triển bền vững vùng.Trong bài viết: “Một vài suy nghĩ về định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, các tác giả đã chỉ ra một số dịnh hướng cho sự phát triển miền Trung như sau: thứ nhất, các tỉnh miền Trung cần lấy sự phát triển thương mại – dịch vụ là trọng tâm cho việc tăng trưởng GDP; thứ hai, gắn liền dịnh hướng phát triển kinh tế bền vững và mục tiêu phát triển tổng thể kinh tế- xã hội đến năm 2020; thứ ba, cần có một cơ chế quản trị rất khác với các vùng của cả nước; thứ tư, lãnh đạo các tỉnh/ thành phố miền Trung cần hình thành một hội đồng giải quyết  những vấn đề chung ảnh hưởng đến lợi ích của cả một khu vực; thứ năm là giải quyết vấn đề nguồn nhân lực. Trong nghiên cứu về xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi, tác giả Nguyễn Dũng Anh cho rằng, nhận thức của người dân là nhân tố quan trọng, cán bộ vận hành là nhân tố quyết định, bộ tiêu chí là định hướng, phát triển sản xuất là gốc, xây dựng cơ sở hạ tầng là khâu đột phá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân là mục tiêu cốt lõi, lợi ích của người dân là động lực phát triển, đồng thuận giữa người dân và chính quyền cùng với sự tham gia của dân là bí quyết thành công.

Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách là tuyển tập có giá trị tham khảo cao cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đến khoa học xã hội và sự phát triển bền vững của miền Trung trong bối cảnh hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: