Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

Tổng biên tập TS. Hoàng Hồng Hiệp
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Bùi Đức Hùng (Chủ tịch) Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư BCH Trung ương Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, GS.TS. Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Hoàng Hồng Hiệp, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, Viện Nghiên cứu Văn hóa, GS.TS. Eric lksoon lm, University of Hawaii - Hilo, Hoa Kỳ, GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Vũ Băng Tâm, University of Hawaii - Hilo, Hoa Kỳ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Trần Đăng Xuyền, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trụ sở toà soạn Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 1859-2635
Website