Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Khoa học xã hội TP. Hồ Chí Minh

Tổng biên tập TS. Nguyễn Thị Luyện
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Lê Thanh Sang (Chủ tịch), PGS.TS. Bùi Chí Hoàng, GS.TS. Bùi Thế Cường, PGS.TS. Đỗ Hương Giang, TS. Huỳnh Vĩnh Phúc, TS. Nguyễn Thị Luyện, TS. Phú Văn Hẳn, GS. Rieber Arsene, PGS.TS. Trần Hữu Quang, TS. Tran Thi Anh Dao, TS. Tran Thi Lien Claire, GS.TS. Vladimir Mazyrin, TS. Võ Công Nguyện

Trụ sở toà soạn 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ISSN 1859-0136
Website http://siss.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/Default.aspx