Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_xuatbanpham
  • 7 xuat ban pham

Trong suốt quá trình xây dựng xây dựng và phát triển, Viện Khoa học xã hội Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động xuất bản. Công tác xuất bản các tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học nhằm phổ biến các kết quả nghiên cứu của các cá nhân, tập thể các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đáp ứng thực tế phát triển khoa học nói chung, khoa học xã hội nói riêng, góp phần làm cho khoa học xã hội phục vụ ngày một tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hiện nay thực hiện hoạt động xuất bản của Viện Khoa học xã hội Việt Nam gồm có Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa và hệ thống 32 tạp chí khoa học do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản.

Sự hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Khoa học xã hội gắn liền với sự hình thành và phát triển của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã công bố liên tục các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức tiền thân của Viện. Đó là những kết quả nghiên cứu khoa học có chất lượng của tập thể, cá nhân được chắt lọc từ các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu các cấp. Các nôi dung nghiên cứu khoa học được xã hội hoá, kịp thời đi vào cuộc sống, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong từng thời kỳ cách mạng.

Sách của Nhà xuất bản Khoa học xã hội về cơ bản (chiếm khoảng 60%) là sách nghiên cứu với các đề tài hết sức đa dạng, bao quát hầu hết các chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn. Nhiều bộ sách lớn, rất quý cho đất nước đã được Nhà xuất bản đầu tư nhiều công sức và thời gian để hoàn thành như Bộ Lịch sử Việt Nam, Bộ Lịch sử văn học Việt Nam, Bộ Tổng tập văn học dân gian Việt Nam…, đặc biệt là Bộ Tổng tập văn học Việt Nam với 52 cuốn. Bộ sách này có vị trí đặc biệt trong kho tàng thư phẩm Việt Nam hiện nay và mai sau. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã khẳng định được vị trí quan trọng của một nhà xuất bản hàng đầu trong nước về các khoa học xã hội và nhân văn và cũng là địa chỉ tin cậy về chất lượng khoa học của các sách do Nhà xuất bản ấn hành.

Bên cạnh các mảng sách nghiên cứu của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa được thành lập năm 1998 thực hiện việc xuất bản các loại Từ điển bách khoa, Bách khoa thư, các loại từ điển chuyên ngành, từ điển đa ngôn ngữ, từ điển đối chiếu, sách tra cứu, sách địa chí… phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phổ biến kiến thức khoa học.

Trong những năm chuyển đổi cơ chế quản lý từ bao cấp sang tự hạch toán các nhà xuất bản của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã mau chóng thích nghi, tự điều chỉnh theo hướng tích cực và phát triển mạnh mẽ hơn trong điều kiện thị trường cạnh tranh. Tổng số đầu sách xuất bản tăng cao, hình thức ấn phẩm đẹp nhưng việc đảm bảo chất lượng khoa học trong từng ấn phẩm vẫn là mục tiêu trên hết.  

Đóng góp quan trọng hàng đầu vào hoạt động xuất bản của Viện Khoa học xã hội Việt Nam còn phải kể đến Hệ thống các tạp chí khoa học. Từ một Tập san Sử-Địa-Văn xuất bản số đầu tiên năm 1954 đến nay Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có 32 tạp chí khoa học chuyên ngành. Nhiều tạp chí trong số đó được xuất bản cả bằng tiếng Anh. Hệ thống tạp chí này đóng vai trò rất quan trọng trong việc công bố các kết quả nghiên cứu khoa học mới không chỉ của cán bộ thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam mà của cả giới khoa học xã hội và nhân văn của nước ta và một bộ phận các nhà Việt Nam học ở các nước trên thế giới. Các tạp chí khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là các diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, là nơi quảng bá kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn góp phần vào việc nâng cao dân trí và giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong đó có vai trò của hoạt động xuất bản của Viện. Hoạt động này sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao vai trò, vị trí và những đóng góp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho đất nước.