Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Nhân học: “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” (10/10/2019)

Ngày 08/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Hoa Mai về đề tài “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”, Luận án thuộc chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Hoan.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” (10/10/2019)

Ngày 08/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Đông về đề tài “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 34 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tế và PGS.TS. Nguyễn Văn Luân.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc - An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam” (29/09/2019)

Ngày 28/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Lương Chánh Tòng về đề tài “Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc - An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam”, luận án thuộc chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 9 22 90 17. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Thắng và TS.Phạm Hữu Công.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học: “Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam: lý luận và thực tiễn” (28/09/2019)

Ngày 26/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Xuân Thủy về đề tài “Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam: lý luận và thực tiễn”, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 09 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm người nhập cư từ nông thôn vào thành phố (Qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)” (28/09/2019)

Ngày 27/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Như Trang về đề tài “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm người nhập cư từ nông thôn vào thành phố (Qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)”, luận án thuộc chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 9 31 03 01. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Tô Duy Hợp.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học “Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam- Hàn Quốc giai đoạn 2011-2016: Những vấn đề đặt ra và giải pháp” (16/09/2019)

Ngày 15/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Trương Quang Hoàn về đề tài “Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam- Hàn Quốc giai đoạn 2011-2016: Những vấn đề đặt ra và giải pháp”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Duy Dũng và PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng.
Các tin đã đưa ngày: