Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo điểm vỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

25/11/2020

THÔNG BÁO

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo điểm vỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên.

 (Chi tiết theo file gửi kèm).

Trân trọng!

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: