Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Khoa học

17/06/2021

THÔNG BÁO

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Khoa học

(Chi tiết theo file gửi kèm).

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: