Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.1.3 van ban.

Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (23/06/2016)

Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định 68 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình xét tặng, cấp lại, truy tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 67 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 65 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/04/2016)

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: