Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 1.3 top logo - lich su phat trien

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ

GS.VS. Trần Huy Liệu

Trưởng ban Ban Nghiên cứu Sử - Địa - Văn từ năm 1953 đến 1959

 

GS.VS. Nguyễn Khánh Toàn

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam từ 6/1967 đến 7/1982


 

GS. Đào Văn Tập

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam từ 7/1982 đến 6/1985

 

GS. Phạm Như Cương

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam từ 6/1985 đến 8/1990

 

GS. Đặng Xuân Kỳ

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ 10/1990 đến 9/1991

 

GS.VS. Nguyễn Duy Quý

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam,

Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia  từ 9/1991 đến 6/2003

 

GS.TS. Đỗ Hoài Nam

Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ 7/2003 đến 1/2004

Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ 1/2004 đến 4/2011.