Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ

Giới thiệu về GS.TS Phạm Văn Đức

28/08/2014

Họ và tên: PHẠM VĂN ĐỨC

Năm sinh: 1961    

Quê quán: Kiến Thụy, Hải Phòng

Học hàm: Phó Giáo sư                                                 Năm được phong:  2002

Học hàm: Giáo sư                                                         Năm được phong: 2016

Học vị:     Tiến sĩ triết học                                              Năm đạt học vị:  1994  

Chức vụ: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: 04- 62730725                       Fax: 04-62730725                 

Email: ducphilosophy@yahoo.com

Tóm tắt quá trình học tập và công tác

 • 1977-1982: sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Triết học.
 • 1982-2014: cán bộ nghiên cứu, phó trưởng phòng, trưởng phòng, quyền Viện trưởng, Viện trưởng Viện Triết học, Tổng Biên tập tạp chí Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, từ 1991-1994, là nghiên cứu sinh chuyên ngành Triết học tại Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
 • 9/2006 - nay: Khoa Triết, Học viện Báo chí tuyên truyền (giảng viên kiêm nhiệm)
 • 8/2008 - nay: ủy viên Ban điều hành Liên đoàn quốc tế các hội triết học
 • 3/2010-3/2011: Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội (kiêm nhiệm)
 • 3/2010- nay: Kiêm Chủ nhiệm Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội
 • 6/2014 - nay: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • 9/2016 - nay: Giám đốc Học viện Khoa học xã hội (kiêm nhiệm)

Các hướng nghiên cứu chính:

-  Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử;

- Triết học chính trị;

- Triết học xã hội.

Phó Giáo sư đã tham gia, chủ trì nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng cấp Nhà nước, cấp Bộ:

 • Nhận thức lại vai trò của Triết học trong kỷ nguyên toàn cầu.
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu về động lực phát triển đất nước đến năm 2020.
 • Vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội.
 • Định hướng chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020: những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Cơ sở triết học và thực tiễn của việc xây dựng xã hội dân sự.
 • Đặc điểm tư duy, lối sống của con người Việt Nam trước yêu cầu của hội nhập quốc tế.
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Phó Giáo sư là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên nhiều công trình đã xuất bản:

 • Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn: những bài học kinh nghiệm chủ yếu (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2003).
 • Quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường vì sự phát triển bền vững dưới góc nhìn xã hội – nhân văn (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2006).
 • Philosophical Perspectives on Globalization (Publisher: The Korean National Commision for UNESCO and APPEND, 2006)
 • Globalization and Identity (Publisher: The Council for Research in Values and Philosophy, 2007).
 • Văn kiện Đại hội X của Đảng: những vấn đề lý luận (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2008).
 • Triết học Mác và thời đại (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2009).
 • Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013).
 • Văn kiện Đại hội XI của Đảng: những vấn đề lý luận và thực tiễn (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013).
 • Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2014).