Nguyễn Song Tùng
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Nguyễn Song Tùng
  Cách gọi tên:
  Điện thoại: 024 62730424
  Điện thoại di động / Fax: /
  Thư điện tử: songtung1711@gmail.com
  Đơn vị: Viện Địa lý nhân văn
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU NHÀ KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 

Họ và tên:  NGUYỄN SONG TÙNG

Năm sinh:  1973

Quê quán:  xã Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Học vị: Tiến sỹ         Năm đạt học vị: 2014

Học vị cao nhất:       Tiến sỹ                                              Năm nhận học vị: 2014 

Chức vụ/cơ quan công tác: Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Điện thoại:    024 62730424          Email:  songtung1711@gmail.com

Tóm tắt quá trình học tập và công tác:

Quá trình học tập:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Sinh học

1994

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học Môi trường

2007

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học Môi trường

2014

 

 Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 10/1994 đến 9/2000

Trung tâm Địa lí kinh tế- xã hội, sau đổi tên là Trung tâm Nghiên cứu Địa lí nhân văn

Cán bộ hợp đồng

Từ 9/2000 đến 10/2008

Trung tâm Nghiên cứu Địa lí nhân văn, sau đổi tên là Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững

Cán bộ nghiên cứu

Từ 10/2008 đến  3/2010

Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững

Phó Trưởng phòng

Từ 4/2010 đến 2/2013

Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững

Trưởng phòng, Phòng NC Môi trường và PTBV nông thôn

Từ 2/2013 đến nay

Viện Địa lí nhân văn (đổi tên từ Viện NC Môi trường và PTBV)

Trưởng phòng, Phòng Địa sinh thái và Môi trường

Từ 9/2015 đến nay

Viện Địa lí nhân văn

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Từ 01/6/2016 đến nay

Viện Địa lí nhân văn

Phó Viện trưởng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

 

Các hướng nghiên cứu chính/các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (từ 2015- nay):

Stt

Tên đề tài/nhiệm vụ

Năm bắt đầu/năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia đề tài

1

Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của dân cư nông thôn vùng ven biển Nam Trung Bộ: Tiếp cận từ sinh thái nhân văn

2019 -

2021

Cấp Nhà nước

(Thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ- NAFOSTED)

Chủ nhiệm

đề tài

2

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

2019 - 2020

Đề tài cấp Bộ

(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

Chủ nhiệm

đề tài

3

Giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị

2017 - 2018

Đề tài cấp Bộ

(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

Chủ nhiệm

đề tài

4

Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường (Chủ đề Văn phòng xanh)

2018

Nhiệm vụ cấp Bộ

(Thuộc Chương trình sự nghiệp bảo vệ môi trường-  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chủ nhiệm

nhiệm vụ

5

Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường (Chủ đề Bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loại nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam)

2017

Nhiệm vụ cấp Bộ

(Thuộc Chương trình sự nghiệp bảo vệ môi trường-  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chủ nhiệm

nhiệm vụ

6

Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường (Chủ đề Tiêu dùng bền vững)

2016

Nhiệm vụ cấp Bộ

(Thuộc Chương trình sự nghiệp bảo vệ môi trường-  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chủ nhiệm

nhiệm vụ

7

Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam

2015 - 2016

Đề tài cấp Bộ

(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

Chủ nhiệm

đề tài

8

Nghiên cứu phát triển hợp tác công-tư trong thúc đẩy dịch vụ môi trường đô thị ở nước ta giai đoạn 2015-2020

2015- 2016

Nhiệm vụ cấp Bộ

(Thuộc Chương trình  sự nghiệp bảo vệ môi trường-  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thành viên

tham gia

9

Đánh giá tác động của tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

2014 - 2015

Nhiệm vụ cấp Bộ

(Thuộc Chương trình sự nghiệp bảo vệ môi trường-  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thành viên

tham gia

10

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

2013 - 2015

Đề tài cấp Nhà nước

 (Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu)

Chủ nhiệm

đề tài

 

 

2. Các công trình khoa học tiêu biểu đã công bố (từ 2015- nay):

 TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí, NXB

1

Landscape and well-being: A conceptual framework and an example

2019

Health Journal, Vol. 23(2) 122-138

2

Biodiversity research and conservation in Cat Ba National Park with updated records from recent field surveys

2018

Journal of Vietnamese Environment, Proceedings of the 4th DADD Alumni Workshop: Environment and Natural Resources, Hanoi, Vietnam, June 6-8, 2018 (ISSN 2193-6471).

3

Integration of climate change into socio-economic development planing and plans in Vietnam:  Issues and challenges

 

2017

Environmental sustanability in ASIA: progress, challenges, opportunities in the implementation of the Sustainable Development Goals, Serie 1- Vietnam, Korea Environment Institute- KEI

(ISSN 2586- 4416).

4

Thúc đẩy chính sách phát triển nông nghiệp thông minh của Việt Nam

2017

Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường

(ISSN 1859 – 042X)

5

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

2017

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn số 3/2017

6

Development and Application of Climate- Smart Agriculture in the Mekong Sub- Region: A case study of Vietnam

2016

Vietnam’s Socio- Economic Development

(ISSN 0868 – 359X)

 

7

Human ecological effects of tropical storms in the coastal area of Ky Anh (Ha Tinh, Vietnam)

2016

Environment, Development and Sustainability

(ISSN 1387-585X)

8

Mô hình sinh kế nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực ven biển tỉnh Nam Định

2016

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

(ISSN 2354 - 0648)

9

Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số dân tộc ở miền núi Đông Bắc

2016

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

(ISSN 2354 - 0648)

10

Fostering socialization of protecting handicraft villages’ environment in Vietnam today

2015

Vietnam Social Sciences Review

(ISSN 1013 – 4328

VSS A238 – 12552)

11

Liên kết vùng trong ứng phó với BĐKH ở Việt Nam (Qua nghiên cứu trường hợp đồng bằng sông Cửu Long)

2015

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

(ISSN 2354 - 0648)

12

Cơ hội và thách thức trong phát triển tiêu dùng xanh ở Việt Nam nhằm hướng tới phát triển bền vững

2015

Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường

(ISSN 1859 – 042X)

13

Tổ chức thí điểm “Cơ chế điều phối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long”- Hướng đi mới cho phát triển vùng ở Việt Nam

2015

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

(ISSN 2354 - 0648)

14

Một số quan điểm và giải pháp thúc đẩy liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

2015

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

(ISSN 2354 - 0648)

15

Thực trạng và giải pháp phát triển tài nguyên rừng ngập mặn ở Sóc Trăng

2015

Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường

(ISSN 1859 – 042X)

 

 

 

Đang cập nhật...