Vũ Hùng Cường
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Vũ Hùng Cường
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại:
  Điện thoại di động / Fax: 0913209161 /
  Thư điện tử: vuhungcuong07@gmail.com
  Đơn vị: Viện Thông tin Khoa học xã hội
  Chức vụ: Viện trưởng
  Học hàm, học vị: Phó giáo sư   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CÁC NHÀ KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 

Họ và tên:  VŨ HÙNG CƯỜNG

Năm sinh:  1971

Quê quán:  Thanh Oai, Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ kinh tế                                 Năm đạt học vị: 2008

Học hàm: Phó giáo sư ngành Kinh tế         Năm được phong: 2015

Chức vụ/cơ quan công tác: Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội kiêm Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: 0913209161                             Email:  vuhungcuong07@gmail.com

Tóm tắt quá trình học tập và công tác:

Quá trình học tập:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp

1993

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu xã hội (ISS), Hà Lan

Kinh tế phát triển

2000

Tiến sỹ

Viện Kinh tế Việt Nam

Quản lý kinh tế

2008

 

 

 Quá trình công tác

- 11/1995 - 6/2011: Viện Kinh tế học, nay là Viện Kinh tế Việt Nam, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo (5/2009 - 6/2011); Nghiên cứu viên (6/1997 - 1/2009); Nghiên cứu viên chính (2/2009 - 4/2017)

- 6/2011 - 11/2012: Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Nghiên cứu viên chính

- 11/2012 - 3/2014: Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, kiêm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Nghiên cứu viên chính

3/2014 – 4/2017: Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021; Nghiên cứu viên cao cấp (4/2017 - nay)

5/2017 – nay:  Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội kiêm Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021; Nghiên cứu viên cao cấp

Các hướng nghiên cứu chính/các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

Các hướng nghiên cứu chính:

1. Phát triển khu vực kinh tế tư nhân

2. Phát triển kinh tế vùng

3. Phát triển doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

i) Bài tạp chí quốc tế

Economic restructure and reform model in Vietnam, Wies’ I Rolnictwo, Kwartalnik, Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Poland ISSN 0137-1673, 2013.

ii) Sách chuyên khảo

1. Kinh tế tư nhân – một động lực cơ bản cho phát triển (chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016. Ban Kinh tế Trung ương có giấy xác nhận sử dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng Đề án Tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” trình Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XII, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

2. Kinh tế tư nhân và vai trò động lực tăng trưởng (chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011.

3. Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên (đồng tác giả), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016.

4. Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: lý luận và thực tiễn (đồng tác giả), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015.

5. Tác động của toàn cầu hóa tới quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam (đồng tác giả), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015.

 

Đang cập nhật...