Phan Tân
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Phan Tân
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 024.39719067
  Điện thoại di động / Fax: 098.3316573 /
  Thư điện tử: phantanxh@gmail.com
  Đơn vị: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
  Chức vụ: Phó Giám đốc
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

 

Họ và tên: Phan Tân

Năm sinh: 1972

Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An

Học vị: Tiến sĩ      Năm đạt học vị: 2008

Chức danh nghiên cứu:   Nghiên cứu viên cao cấp,

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Quá trình Đào tạo và Công tác

1 Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

- Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

- Khoa Hành Chính học, Học viện Hành chính quốc gia,

-Xã hội học

 

-Hành chính học

1998

 

2000

Thạc sỹ

- Viện Xã hội học và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội,

-Xã hội học

2003

Tiến sỹ

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

-Xã hội học

2008

Trao đổi học giả

- Đại học Bond - Australia

- Ngoại ngữ

2012

Trao đổi học giả

- Đại học George Washington - Hoa Kỳ

- Dư luận xã hội

2014

2. Quá trình công tác

Thời gian

Tên tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức

Ghi chú

-1999-2009

Tạp chí CAND - Tổng cục III - Bộ Công an

Số 159 Lê Duẩn - Hà Nội

 

-2009-7/2012

Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương

Số 7 Nguyễn Cảnh Chân - Hà Nội

 

-8/2012-4/2017

Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Số 1B Liễu Giai - Hà Nội

 

-5/2017-10/2017

Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Số 1A Liễu Giai - Hà Nội

 

-11/2017đến nay

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Số 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 


3. Các hướng nghiên cứu chính/các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

 

1. Các công trình khoa học đã công bố 

TT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm công bố

Tác giả hoặc đồng tác giả

1

Cultural characteristics of people in ethnic minority areas of Vietnam with the formation of public opinion

International Journal of Management (IJM), SCOPUS INDEXED JOURNAL

Volume 11, Issue 6, (June 2020)

2020

Co-author

2

Tác động của Toàn cầu hóa đến dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội ISSN: 0866-8647, số 06(450)2020

2020

Đồng tác giả

3

Định kiến, hệ quả và bài học rút ra trong việc tìm hiểu dư luận xã hội ở vùng dân tộc thiểu số

Tạp chí Dân tộc học, số 01(241)2020

2020

Đồng tác giả

4

Tham vấn người dân bản địa trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và định hướng dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số

Tạp chí Triết học, số 10(341)2019

2019

Đồng tác giả

5

Bàn về Xã hội nhường nhịn

Nxb Khoa học xã hội

2019

Tác giả

6

Di cư lao động sang Trung Quốc của người dân khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam - nguyên nhân nhìn từ quan điểm di cư quốc tế

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội ISSN: 0866-8647, số 06(438)2019

2019

Đồng tác giả

7

Xã hội nhường nhịn - Từ tiếp cận khái niệm và nhận thức của người dân

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội ISSN: 0866-8647, số 07(427)2018

2018

Tác giả

8

Khái niệm Nhường nhịn

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4328, số 7-2018

2018

Tác giả

9

Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội

2017

Đồng tác giả

10

Xây dựng Xã hội nhường nhịn

NXB Hội Nhà văn, Hà Nội

2017

Tác giả

11

Những vấn đề xã hội Việt Nam và dư luận qua báo chí và các bộ sưu tập tự kiện năm 2016

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, ISSN: 0866-8647, số 01(409)2017

2017

Tác giả

12

Quan hệ nông thôn - thành thị trong phát triển bền vững vùng Nam bộ

NXB Khoa học xã hội, TP Hồ Chí Minh

2016

Đồng tác gả

13

Vấn đề xã hội ở Việt Nam và dư luận qua các bộ sưu tập sự kiện năm 2015

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội ISSN: 0866-8647, số 01(397)2016

2016

Tác giả

14

Discussions to Establish the Concession Society in the Vietnam

SYLWAN

ISSN: 0039-7660, Vol.159(10)2015

SCOPUS INDEXED JOURNAL

2015

Tác giả

15

Study on Current Public Opinion in Vietnam Based on Universally Value System and Core Values Approach

Journal of Social Sciences , Vol.3 No.2 2015!, pp.113-119

2015

Tác giả

16

Dư luận xã hội: lý luận và thực tiễn

NXB Khoa học xã hội

2015

Chủ biên

17

Vấn đề tin đồn trong nghiên cứu dư luận xã hội: gợi mở hướng ứng xử với tin đồn trong tình hình hiện nay

Tạp chí Khoa học xã hội

ISSN: 1895-0136, số 4(200)2015

2015

Tác giả

18

Việt Nam nhìn từ chủ thuyết phát triển

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội ISSN: 0866-8647, 08(392)2015

2015

Tác giả

19

Bàn về xây dựng xã hội nhường nhịn

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 01(376)2015

2015

Tác giả

20

Nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam qua tiếp cận phổ quát các hệ giá trị và giá trị cốt lõi

Tạp chí Xã hội học, số 3(2014)

2014

Tác giả

21

Nghiên cứu Dư luận xã hội ở Hoa Kỳ - gợi mở cho Việt Nam

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 12(375)2014

2014

Tác giả

22

Một số lý thuyết trong khoa học xã hội nghiên cứu dư luận xã hội: tiêu chí lựa chọn và áp dụng ở Việt Nam

Tạp chí Lý luận và Truyền thông, số 12(2014)

2014

Đồng tác giả

23

Truyền thông ngày nay và Dư luận xã hội trước một số hiện tượng xã hội bức xúc

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 01(373)2014

2014

Đồng tác giả

24

Xung đột xã hội - từ lý luận đến thực tiễn nông thôn Việt Nam

NXB Công an nhân dân

2013

Tác giả

25

Chuyển biến tư duy về dân chủ và một số thành quả thực hiện qua đánh giá từ thực tiễn sau hơn20 năm đổi mới

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 4(364)/2013

2013

Tác giả

26

Dân chủ trong hệ mục tiêu đổi mới phát triển

Tạp chí Triết học, số 6(241)2011

2011

Tác giả

27

Nguy cơ nghèo hoá nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhìn từ khía cạnh quản lý

Tạp chí Xã hội học, số 2(114)2011

2011

Tác giả

28

Giải quyết vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9/2011

2011

Tác giả

29

Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới

NXB CTQG-ST, Hà Nội

2010

Đồng tác giả

30

Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì - Giải pháp, khuyến nghị

NXB Công an nhân dân, Hà Nội

2010

Đồng chủ biên

31

Xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân trong tình hình mới

NXB Công an nhân dân, Hà Nội

2009

Đồng tác giả

32

Một số loại hình xung đột xã hội về đất đai ở nông thôn Hà Tây

Tạp chí Xã hội học, số 4(100)

2008

2008

Tác giả

33

Khiếu - tố và hành vi lợi dụng khiếu - tố vi phạm pháp luật

Tạp chí Công an nhân dân, số 03/2008

2008

Tác giả

34

Mất ổn định an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp ở Hà Tây - một số vấn đề đặt ra từ những sai phạm của cán bộ cơ sở

Tạp chí Công an nhân dân, số 10/2007

2007

Tác giả

35

Những biện pháp bảo đảm ổn định xã hội trong công tác giải phóng mặt bằng

Tạp chí Công an nhân dân, số 9/2007

2007

Tác giả

36

Về vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại toà phúc thẩm Niu-oóc (Hoa Kỳ)

Tạp chí Công an nhân dân, số 7/2007

2007

Tác giả

37

Dân chủ và nhân quyền

Tạp chí Công an nhân dân, số 6/2007

2007

Tác giả

38

Một số giải pháp ngăn ngừa, xử lý đối với số người cầm đầu trong các vụ xung đột, khiếu - tố ở Hà Tây

Tạp chí Công an nhân dân, số 01/2007

2007

Tác giả

39

Nhận thức về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay - một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Công an nhân dân, số 9/2006

2006

Tác giả

40

 

Hậu quả sau những xung đột xã hội ở xã Trung Tú và một số bài học rút ra qua công tác giải quyết ổn định tình hình ở địa phương

Tạp chí Công an nhân dân, số 8/2006

2006

Tác giả

41

Nhận thức về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay - một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Công an nhân dân, số 9/2005

2005

Tác giả

42

Xung quanh kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai của đồngbào dân tộc Khơmer ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Tạp chí Công an nhân dân, số 11/2003

2003

Tác giả

43

Thông tin báo chí nhìn từ khía cạnh cung cầu

Tạp chí Công an nhân dân, số 5/2001

2001

Tác giả

44

Xung đột xã hội qua lăng kính của Xã hội học

Tạp chí Công an nhân dân, số 2/2001

2001

Đồng tác giả

45

Tiếp cận nghiên cứu xung đột xã hội ở Việt Nam - suy nghĩ về lý luận và phương pháp luận

Tạp chí Công an nhân dân, số 2/2001

2001

Đồng tác giả

46

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên (Kỷ yếu hội thảo)

Phân viện Báo chí và Tuyên truyền

1998

Đồng tác giả

47

Các yếu tố tác động đến mức sinh ở Việt Nam (Kỷ yếu hội thảo)

 

Phân viện Báo chí và Tuyên truyền

 

1998

 

Chủ biên

 

2 . Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

Dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản

2015-62-815/KQNC

2

Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những năm đầu thế kỷ XXI

2013,

số 9977/GCN-TTKHCN

3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

Tình trạng đề tài

Vai trò

1

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa

2018-2020

Cấp quốc gia

Đang triển khai

Chủ nhiệm

2

Nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về sự nhường nhịn trong xã hội hiện nay

2017-2018

Cấp bộ

Đang triển khai

Chủ nhiệm

3

Dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản

5/2012-5/2015

Cấp quốc gia

Đã nghiệm thu

Chủ nhiệm

4

Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu sách, tạp chí

2014-2015

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Chủ nhiệm

5

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

2011-2015

Cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Chủ nhiệm đề tài nhánh

6

Dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản

2012-2013

Cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Chủ nhiệm

7

 

Những giải pháp xây dựng "xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn" trên địa bàn huyện Thanh Trì trong điều kiện hiện nay

2008 - 2010

Cấp Thành phố

Đã hoàn thành

Đồng chủ nhiệm

8

Xung đột xã hội qua tranh chấp, khiếu - tố đất đai ở nông thôn trong tình hình hiện nay - một số kiến nghị đối với công tác công an tham gia giải quyết

2007-2008

Cấp cơ sở

Hoàn thành

Chủ nhiệm đề tài

9

Vận dụng một số phương pháp điều tra xã hội học để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí,

 

2006-2007

 

Cấp cơ sở

 

Hoàn thành

 

Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

 

Thời gian

 

Cấp quản lý

 

Tình trạng đề tài

 

Vai trò

5

Di dân của các dân tộc thiểu số: những vấn đề đặt ra và giải pháp

2017-2020

Cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Thành viên chính

6

Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer tại Việt Nam hiện nay

2018 - 2020

Cấp Nhà nước

Đang triển khai

Thành viên chính

 

 

 

 

 

 

10

Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI

2008-2012

Cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Thư ký khoa học

11

Nhận diện các hình thức và tiêu chí đánh giá phản ứng xã hội  trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

2010 - 2011

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Thành viên chính

12

Những lý thuyết hiện đại về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

2010-2011

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Thành viên chính

13

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện phản biện xã hội đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay

2010-2011

 

Cấp bộ

 

Đã nghiệm thu

Thành viên chính

 

14

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các vùng nông thôn nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp

2008 -2009

Cấp nhà nước

Đã hoàn thành

Thành viên chính

15

Phân tầng xã hội nông thôn nhìn từ giác độ cơ cấu xã hội lao động, nghề nghiệp

 

1998

 

Cấp trường

 

Đã hoàn thành

 

Chủ nhiệm

 

 

Đang cập nhật...