Phạm Văn Dương
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Phạm Văn Dương
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 39784868
  Điện thoại di động / Fax: /
  Thư điện tử:
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Văn hoá
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học hàm, học vị:
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

 

Họ và tên:  Phạm Văn Dương

Năm sinh:  1969

Học vị:      TS                          Năm đạt học vị:     2010

Học hàm:   PGS                         Năm được phong:  2016

Chức vụ/cơ quan công tác: Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng, Viện NC Văn hóa

Điện thoại:  (84-04) 39784868                   Email:    phamvanduongvme@gmail.com

I Tóm tắt quá trình đào tạo và công tác:

 

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Văn hóa Hà Nội

Bảo tàng học

1995

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Văn hóa dân gian

2003

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Văn hóa học

2010


2. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

TB

TB

Khá

TB

2

Tiếng Pháp

TB

TB

Khá

TB


3. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1996 - 2011

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu văn hóa học, nhân học, bảo tàng học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

2012 - 2016

Nghiên cứu viên chính

Nghiên cứu văn hóa học, nhân học, bảo tàng học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

2017 - Nay

Nghiên cứu viên cao cấp

Nghiên cứu văn hóa học, nhân học, bảo tàng học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

 

2. Quá trình công tác

 

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1996 - 2011

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu văn hóa học, nhân học, bảo tàng học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

2012 - 2016

Nghiên cứu viên chính

Nghiên cứu văn hóa học, nhân học, bảo tàng học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

2017 - Nay

Nghiên cứu viên cao cấp

Nghiên cứu văn hóa học, nhân học, bảo tàng học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


II. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

1. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)

Năm công bố

 

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

“Hệ giá trị tín ngưỡng dân gian của các dân tộc với việc giữ gìn bản sắc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại"

Tác giả

Tạp chí Văn hóa học, số 1 (17),  (tr. 41-47).

2015

2

Tri thức truyền thống về khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước của người Thái Đen

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật, Số 381, tháng 3/tr. 12-15.

2016

3

Trưng bày với sự tham gia của cộng đồng và trưng bày dựa vào cộng đồng - từ thực tiễn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Di sản văn hóa, Số 2(55)/ tr.100-106.

2016

4

Tiếp cận nhân học trong nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày “Từ Chi - Nhà dân tộc học” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tác giả

Tạp chí Văn hóa học, Số 1(23), tr. 64-72.

2016

5

Inpacts of protestantism on Mong Migrants in DakLak province

 

Pham Van Duong, Vu Thi Ha

Vietnam Social Sciences, No.3 (170) – 2017

 

2017

6

Cơ sở dữ liệu về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ bảo tàng học

 

Tác giả

Tạp chí Thông tin khoa học xã hội

11 (431)

2018

 

Hội nghị quốc tế

 

 

 

1

“Connecting heritage with universities through museums - Case stadies from the Vietnam Museum of Ethnology”, Proceedings of the Internationl Symposium on Interactions of Human, Culture and Nature Explored with University Museum Collections.

Tác giả

October 2016, VNU University of Science, Hanoi, Vietnam, p. 100-105.

2016

2

Thực hành nhân học số trong lĩnh vực bảo tàng (Trường hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam). Hội thảo Quốc tế về Thực hành Nhân học số ở Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Tác giả

Kỷ yếu

2018

 

Hội nghị quốc gia

 

 

 

1

Hội thảo sổ tay nghiên cứu và quản lý tri thức

Thành viên

 

2019

 

Sách chuyên khảo

 

 

 

1

 Biến đổi văn hóa tinh thần của người HMông di cư ở Đắc Lắc

Đồng tác giả

NXBCTQG Sự thật

2017

2

Để có một bảo tàng sống động

Đồng tác giả

NXB Thế giới

2017


2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Chủ trì đề tài nhánh: Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tàng thiên nhiên - văn hoá mở tại khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An

2015 - 2017

Đề tài KHCN cấp Quốc gia

Đã nghiệm thu

 

Thư ký đề tài: Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông khi di cư từ Tây Bắc vào Đắk Lắk

2015 - 2016

Nghiên cứu cơ bản, quỹ KHCN Quốc gia: Nafosted

Đã nghiệm thu

 

 

Văn hóa biển đảo Việt Nam, theo tiếp cận bảo tàng học

2018-1019

Đề tài cấp bộ

Đã nghiệm thu

 

Đề tài “Nghiên cứu thực trạng giá trị văn hoá truyền thống độc đáo (tiêu biểu) của các dân tộc thiểu số và chính sách bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang”

2019 - 2020

Đề tài cấp bộ

Đang triển khai

3. Giải thưởng(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải thưởng 3A, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, công trình "Thầy cúng người Dao Họ ở Lào Cai - Nghiên cứu qua một số trường hợp cụ thể"

2012

2

Giải 3B, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam “ Biến đổi văn hóa tinh thần của người HMông di cư ở Đắc Lắc” NXBCTQG Sự thật.

2019


4. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN trọng điểm cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp KHCN xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng long hồ Hòa Bình. (2019)

1

2

Quyết định số 2662/QĐ-ĐHQGHNngày 22/7/2015 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Bắc trong kế hoạch 2015.

1

3

Quyết định số 3809/QĐ-BKHCN ngày 23/12/2015 của Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp quốc gia đánh giá nghiệm thu đề tài KX.03.06/11-15 thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực”, mã số KX.03/11-15.

1

5. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công

1

Lê Anh Đức

Đồng hướng dẫn

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

2019

2

Nguyễn Thị Mai

Đồng hướng dẫn

Viện KHXH vùng Tây Nguyên

2019

6. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

- Tôn giáo tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam

- Văn hóa dân gian các dân tộc ở Việt Nam

- Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay - Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 - Nghề thủ công truyền thống các dân tộc ở Việt Nam

 - Lễ hội truyền thống các dân tộc ở Việt Nam - Văn hóa và phát triển - Xây dựng văn hóa nông thôn.