Vương Xuân Tình
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Vương Xuân Tình
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại:
  Điện thoại di động / Fax: 0915325338 /
  Thư điện tử:
  Đơn vị: Viện Dân tộc học
  Chức vụ: Nguyên Tổng biên tập
  Học hàm, học vị: Phó giáo sư   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

Tóm tắt quá trình học tập:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Tổng hợp, Hà Nội

Lịch sử

1983

Thạc sỹ

-

-

-

Tiến sỹ

Viện Dân tộc học

Dân tộc học

1999

Post-doc

Wisconsin-Madison University, USA

Dân tộc học/ nhân học

2002

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức

1984-1991

Cán bộ nghiên cứu

Viện Dân tộc học

27, Trần Xuân Soạn, Hà Nội

1991-2007

Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học

Viện Dân tộc học

27, Trần Xuân Soạn, Hà Nội

2007-2011

Tổng biên tập, Phó Viện trưởng

Viện Dân tộc học

Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

2011 - 3/ 2016

Viện trưởng, Tổng biên tập

Viện Dân tộc học

Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

4/2016 - 12/2016

Tổng biên tập

Viện Dân tộc học

Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

1/2017 đến nay

Cán bộ nghiên cứu

Viện Dân tộc học

Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

 

Các hướng nghiên cứu chính:

1. Văn hóa ẩm thực và an ninh lương thực

2. Hưởng dụng đất ở vùng cao Việt Nam

3. Văn hóa và phát triển

4. Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia

5. Quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

1. Vương Xuân Tình (2004), Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

2. Vương Xuân Tình - Trần Hồng Hạnh (Đồng chủ biên) (2012), Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

3. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2014), Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

4. Vương Xuân Tình - Vũ Đình Mười (Đồng chủ biên) (2016), Quan hệ tộc người xuyên quốc gia (Nghiên cứu tại vùng Nam Bộ), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

5. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2018), Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

6. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2015), Các dân tộc ở Việt Nam, Tập 1, Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2016), Các dân tộc ở Việt Nam, Tập 2, Nhóm ngôn ngữ Tày-Thái Kađai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2017), Các dân tộc ở Việt Nam, Tập 3, Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2018), Các dân tộc ở Việt Nam, Tập 4, Quyển 1, Nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao và Tạng-Miến, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10. Vương Xuân Tình (Chủ biên) (2018), Các dân tộc ở Việt Nam, Tập 4, Quyển 2, Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai-Đa Đảo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

11. Vương Xuân Tình (2019), Cộng đồng kiến tạo: Tộc người với quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.