Phạm Văn Đức
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Phạm Văn Đức
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 04- 62730725
  Điện thoại di động / Fax: /
  Thư điện tử: ducphilosophy@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch Viện
  Học hàm, học vị: Giáo sư    Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

Họ và tên:  PHẠM VĂN ĐỨC

Năm sinh:  1961

Học vị:      TS                          Năm đạt học vị:   

Học hàm: Giáo sư                  Năm được phong:

Chuyên ngành nghiên cứu: Triết học

Chức vụ/cơ quan công tác: Nghiên cứu cao cấp, Phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

Giám đốc, Học viện Khoa học xã hội

Điện thoại:  02435527718                          Email:    

Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Năm

Nơi đào tạo/học tập- Chuyên môn

1977-1982

 sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Triết học.

1982-2014

 cán bộ nghiên cứu, phó trưởng phòng, trưởng phòng, quyền Viện trưởng, Viện trưởng Viện Triết học, Tổng Biên tập tạp chí Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, từ 1991-1994, là nghiên cứu sinh chuyên ngành Triết học tại Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

9/2006 – nay

 Khoa Triết, Học viện Báo chí tuyên truyền (giảng viên kiêm nhiệm)

8/2008 – nay

 ủy viên Ban điều hành Liên đoàn quốc tế các hội triết học

3/2010-3/2011

 Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội (kiêm nhiệm)

3/2010- nay

 Kiêm Chủ nhiệm Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội

6/2014 – 2021

 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

9/2016 – 2021

 Giám đốc Học viện Khoa học xã hội (kiêm nhiệm)

Các hướng nghiên cứu chính:

1

 Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử;

2

 Triết học chính trị;

3

 Triết học xã hội.

Chủ trì nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng cấp Nhà nước, cấp Bộ:

STT

Tên đề tài/dự án

1

 Nhận thức lại vai trò của Triết học trong kỷ nguyên toàn cầu.

2

Những vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu về động lực phát triển đất nước đến năm 2020.

3

 Vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội.

4

 Định hướng chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020: những vấn đề lý luận và thực tiễn.

5

 Cơ sở triết học và thực tiễn của việc xây dựng xã hội dân sự.

6

 Đặc điểm tư duy, lối sống của con người Việt Nam trước yêu cầu của hội nhập quốc tế.

7

 Những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

 

Tác giả, chủ biên, đồng chủ biên các công trình đã xuất bản:

STT

Tên công trình, Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

 Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn: những bài học kinh nghiệm chủ yếu (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2003).

2003

2

 Quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường vì sự phát triển bền vững dưới góc nhìn xã hội – nhân văn (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2006).

2006

3

 Philosophical Perspectives on Globalization (Publisher: The Korean National Commision for UNESCO and APPEND, 2006)

2006

4

 Globalization and Identity (Publisher: The Council for Research in Values and Philosophy, 2007).

2007

5

 Văn kiện Đại hội X của Đảng: những vấn đề lý luận (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2008).

2008

6

 Triết học Mác và thời đại (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2009).

2009

7

 Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013).

2013

8

 Văn kiện Đại hội XI của Đảng: những vấn đề lý luận và thực tiễn (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013).

2013

9

 Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2014).

2014

 

 

 

 

 

Đang cập nhật...