Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
Điện thoại cơ quan: 0236.3962507
Fax: 0236.3962507
Thư điện tử: isscr@vass.gov.vn
Website: http://isscr.vass.gov.vn
Địa chỉ: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHXH vùng Trung Bộ

Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội vùng Trung Bộ; góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về phát triển nhanh và bền vững vùng và vùng Trung Bộ trong quá trình phát triển ở nước ta.

Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành khoa học xã hội; tham gia đào tạo đại học và sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo nhu cầu của các tổ chức khác ở trong nước và nước ngoài; phối hợp với Học viện Khoa học xã hội thực hiện quản lý hoạt động đào tạo tại vùng Trung Bộ.

Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, đề tài, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo phân công của Viện Hàn lâm.

Tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đạo tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa học về vùng Trung Bộ.


Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ