Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khảo cổ học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38255449 / (84-24) 39333858
Fax:
Thư điện tử: vienkhaocohoc@gmail.com
Website: http://khaocohoc.gov.vn
Địa chỉ: 61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khảo cổ học

I. Vị trí và chức năng.

            Viện Khảo cổ học (tên tiếng Anh: Institute of Archaeology) có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khảo cổ học Việt Nam, nghiên cứu sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về Khảo cổ học; Tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể Việt Nam.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

            1. Trình Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, qui hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm phát triển Viện Khảo cổ học và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.

           2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn cơ bản về khảo cổ học Việt Nam và khảo cổ học thế giới.

            3. Kết hợp nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Khảo cổ học, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ theo yêu cầu của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

            4. Theo chức năng, tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

            5. Phối hợp với các Viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu bảo tồn và phát huy các di tích khảo cổ học Việt Nam.

            6. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

           7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

            8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các quy định, chế độ của nhà nước và của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

            9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

III. Cơ cấu tổ chức.

a. Các phòng (Trung tâm) nghiên cứu khoa học.

            1. Phòng Nghiên cứu thời đại Đá.

            2. Phòng Nghiên cứu thời đại Kim khí.

            3. Phòng Nghiên cứu KCH Lịch sử.

            4. Phòng Nghiên cứu Con người và Môi trường cổ.

            5. Phòng Nghiên cứu Ký thuật cổ.

            6. Phòng Nghiên cứu Khảo cổ học dưới nước.

            7. Phòng Nghiên cứu xét nghiệm và xác định niên đại.

b. Các phòng phục vụ nghiên cứu.

            1. Phòng Thư viện.

            2. Phòng Vẽ và phục chế.

            3. Phòng Ảnh.

c. Các phòng giúp việc Viện trưởng.

            1. Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo.

            2. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

IV. Tạp chí Khảo cổ học.

            Tạp chí Khảo cổ học là cơ quan ngôn luận của Viện Khảo cổ học là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Khảo cổ học. Tạp chí Khảo cổ học được tổ chức và hoạt động theo giấy phép hoạt động Báo chí, luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí có phòng Biên tập - Trị sự.

V. Hội đồng khoa học.

            Viện Khảo cổ học có Hội đồng Khoa học làm tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện do Viện trưởng đề nghị Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam quyết định.

            Hội đồng Khoa học của Viện hoạt động theo quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành.

VI. Lãnh đạo Viện Khảo cổ học.

            Viện Khảo cổ học có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng; Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các cấp thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

            Viện trưởng Viện Khảo cổ học chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Khảo cổ học. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

            Viện trưởng Viện Khảo cổ học có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện trình Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành.


Viện Khảo cổ học