Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.825 2372
Fax: (84-24) 3.933 2890
Thư điện tử: ifgs@hn.vnn.vn
Website: http://ifgs.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Gia đình và Giới

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới ( Tên tiếng Anh: Institute For Family and Gender Studies. Viết tắt IFGS ) là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về Gia đình và Giới nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề Gia đình và Giới; tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề Gia đình và Giới ở Việt Nam.

2. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh: Institute For Family and Gender Studies, viết tắt IFGS.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Gia đình và Giới và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo; thực hiện đào tạo sau đại học trong lĩnh vực chuyên môn về gia đình và giới, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan khác.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


263/QĐ-KHXH