Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.825 2372
Fax: (84-24) 3.933 2890
Thư điện tử: ifgs@hn.vnn.vn
Website: http://ifgs.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Gia đình và Giới

Chức năng :

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới ( Tên tiếng Anh: Institute For Family and Gender Studies. Viết tắt IFGS ) là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về hôn nhân, gia đình và giới nhằm hình thành tri thức mới, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề hôn nhân, gia đình và giới; tham gia đào tạo, hợp tác, liên kết, tư vấn, dịch vụ về hôn nhân, gia đình ở Việt Nam.

Nhiệm vụ của Viện:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lý luận và thực tiễn về hôn nhân, gia đình và giới ở Việt Nam.

3. Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình và giối theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài.

4. Tham gia tổng kết, góp ý, xây dựng và phản biện khoa học các chủ trương, chính sách, chương trình, chiến lược về hôn nhân, gia đình, giới; các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội  theo yêu cầu của các bộ, ban, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Hợp tác, liên kết, ký kết các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình và giới; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn khoa học chuyên sâu về hôn nhân, gia đình và giới.

6. Tham gia các hoạt động công tác xã hội, thực hành xã hội trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình giới; cung cấp các dịch vụ tư vấn cho cá nhân và nhóm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và giới

7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xuất bản và tư vấn về hôn nhân, gia đình và giới.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định, quản lý tư liệu, thư viện, xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa học về hôn nhân, gia đình và giới.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị, tài sản và kinh phí của Viện theo quy định Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm 

 


1055/QĐ-KHXH