Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.825 2372
Fax: (84-24) 3.933 2890
Thư điện tử: ifgs@hn.vnn.vn
Website: http://ifgs.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Gia đình và Giới

Vị trí và chức năng:

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về hôn nhân, gia đình và giới, phụ nữ và trẻ em nhằm hình thành tri thức mới; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước  trong việc hoạch định đường lối, chính sách về, hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; tham gia đào tạo, hợp tác, liên kết, tư vấn, dịch vụ về hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em theo quy định của Pháp luật.

2. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; được mở tài khoản tạị Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo Quy định của Pháp luật..

3. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute for family and Gender studies, viết tắt là IFGS

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Chương trình, kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu về quyền của phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

5. Tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em theo quy định của  pháp luật.

6. Tham gia xây dựng, đánh giá, phản biện khoa học, tổng kết các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế. xã hội đặc biệt là về hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em theo đề nghị của các bộ, ban, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

7. Tham gia các hoạt động công tác xã hội, thực hành xã hội trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; cung cấp các dịch vụ tư vấn cho cá nhân và nhóm trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giới, phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em.

8. Hợp tác, liên kết, ký kết các hợp đồng nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học, trao đổi thông tin khoa học, xuất bản, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn khoa học; tư vấn về hôn nhân, gia đình, giới; phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức năng nghề nghiệp, số lượng người làm việc và sử dụng tài chính, tài sản của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới  theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.


Số 1747/QĐ-KHXH ngày 19/12/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới