Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Âu
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38572735
Fax: (84-24) 35374905
Thư điện tử:
Website: http://ies.vass.gov.vn
Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Châu Âu là tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của các nước và tổ chức khu vực của Châu Âu; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với Liên minh Châu Âu, các  tổ chức khu vực và các quốc gia trong khu vực Châu Âu; tư tư vấn khoa học và tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội liên quan đến khu vực Châu Âu.

2. Viện Nghiên cứu Châu Âu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu Châu Âu có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute for European Studies.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Nghiên cứu Châu Âu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của các nước và các tổ chức khu vực của Châu Âu.

a) Lý luận và thực tiễn về sự phát triển của các quốc gia, các tổ chức ở khu vực Châu Âu; về kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường và phát triển, an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế.

b) Quá trình hình thành và phát triển liên kết khu vực ở Châu Âu; đánh giá, dự báo tác động của chính sách và sự phát triển của khu vực đến mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu, với tổ chức khu vực Châu Âu và với các nước thuộc khu vực Châu Âu.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên giá trong lĩnh vực nghiên cứu Châu Âu; tham gia đào tạo sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài.

4. Tham gia góp ý và phản biên khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ban ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.


1203/QĐ-KHXH