Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Âu
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38572735
Fax: (84-24) 35374905
Thư điện tử:
Website: http://ies.vass.gov.vn
Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Châu Âu là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của các nước và tổ chức khu vực của Châu Âu nhằm cung cấp những luận cứu khoa học phục vụ việc hoạch định các chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tổ chức tư vấn và đào tạo sau Đại học về khoa học xã hội liên quan tới khu vực Châu Âu.

2. Viện Nghiên cứu Châu Âu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Châu Âu có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute for European Studies.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội của các nước và tổ chức khu vực của Châu Âu, trước hết là những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, môi trường và phát triển, quan hệ quốc tế...

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của các quốc gia Châu Âu, cũng như quá trình hình thành và phát triển liên kết khu vực ở Châu Âu.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu Châu Âu. Thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác.

5. Theo chức năng, tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở các bộ, ban, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện

6. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

8. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Châu Âu theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


267/QĐ-KHXH