Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Điện thoại cơ quan: (84-24) 35423008
Fax:
Thư điện tử: vniisas@gmail.com
Website: http://viisas.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11-12, 176 – Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

Vị trí, chức năng

- Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm); Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á có trụ sở chính đặt tại Tầng 11, 12  Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute for Indian and Southwest Asian Studies, viết tắt: VIISAS.

- Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á có chức năng: (i) Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á; (ii) Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á; (iii) Tổ chức tư vấn và đào tạo về những vấn đề cơ bản của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á; (iv) Phát triển ngành nghiên cứu khoa học và giảng dạy về Ấn Độ học và Tây Nam Á học; (v) Tham gia thúc đẩy việc mở rộng các quan hệ hợp tác khoa học và các lĩnh vực khác với Ấn Độ và các nước trong khu vực Tây Nam Á.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận, chính sách và thực tiễn cơ bản về sự phát triển của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm; tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch được Viện Hàn lâm phê duyệt và các nhiệm vụ nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao cho, có liên quan đến sự phát triển của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

5. Kếp hợp nghiên cứu với đào tạo, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm trong lĩnh vực khoa học xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan đến sự phát triển của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

6. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo sự ủy quyền của Viện Hàn lâm.

7. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Viện Hàn lâm tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

8. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.Thực hiện chức năng kết nối nghiên cứu giữa Viện Hàn lâm lkhoa học xã hội Việt Nam với các đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong khu vực nghiên cứu thuộc Ấn Độ và Tây Nam Á.

9. Tổ chức, thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.Trao đổi học giả nhằm gia tăng hiểu biết mọi lĩnh vực như: lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế với các quốc gia trong khu vực nghiên cứu.

10. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

11. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

12. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á