Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Điện thoại cơ quan: (84-24) 35423008
Fax:
Thư điện tử:
Website: http://viisas.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11+ Tầng 12, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

Vị trí và chức năng:

1. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức tư vấn và đào tạo về những vấn đề cơ bản của khu vực, phát triển ngành nghiên cứu khoa học, giảng dạy về Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á, tham gia thúc đẩy việc mở rộng các quan hệ hợp tác khoa học và các lĩnh vực khác với Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

2. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Indian and Southwest Asian Studies, viết tắt là: VNIISAS.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận, chính sách và thực tiễn về sự phát triển của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm; tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt và các nhiệm vụ nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao cho, có liên quan đến sự phát triển của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

5. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan đến sự phát triển của Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.

6. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội theo sự uỷ quyền của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

7. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

8. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

9. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

10. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

11. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

12. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


265/QĐ-KHXH