Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Điện thoại cơ quan: (84.24) 36824210
Fax: (84.24) 36824210
Thư điện tử:
Website: http://iseas.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 9, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu tư vấn chính sách về khu vực Đông Nam Á dưới góc độ khu vực học, đất nước học nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với các nước và khu vực; phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá kiến thức về Đông Nam Á; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo đại học và sau đại học về Đông Nam Á học, thúc đẩy công tác nghiên cứu Đông Nam Á trong cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở đặt tại số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute for Southeast Asian Studies; viết tắt: ISEAS.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu tư vấn chính sách về khu vực và các nước trong khu vực Đông Nam Á; mối quan hệ giữa khu vực Đông Nam Á với các khu vực và các quốc gia trên thế giới; đánh giá tác động của khu vực đến an ninh và sự phát triển của Việt Nam.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành Đông Nam Á; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các tổ chức khác ở trong nước và nước ngoài.

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và cung cấp dịch vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 


34/QĐ-KHXH ngày 17/1/2024