Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.8574112; (84-24) 3.8574297
Fax: (84-24) 3.8574316
Thư điện tử:
Website: https://iwep.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

Vị trí và chức năng:

1. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới là tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế và chính trị thế giới nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn, phản biện về những vấn đề kinh tế- xã hội, chính trị; tham gia đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và chính trị thế giới theo quy định pháp luật.

2. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; có trụ sở tại số 176 Thái Hà, Đống Đa, thành phố Hà Nội; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Institue of World Economics and Politics, viết tắt là IWEP.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế, chính trị thế giới.

3. Kế hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chính trị; tham gia đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế- xã hội theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Tư vấn khoa học về những vấn đề kinh tế, chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

6. Hợp tác quốc tế trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, xuất bản, trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước về kinh tế, chính trị thế giới.

7. Xuất bản, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học về kinh tế, chính trị thế giới.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới theo quy định của Nhà nước và sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.


Quyết định số 84/QĐ-KHXH ngày 07/02/2024


File đính kèm