Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Địa lý nhân văn
Điện thoại cơ quan: (84-04) 62730423
Fax: (84-04) 62730480
Thư điện tử: vass.iesd@gmail.com
Website: http://ihgeo.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 7, số 1 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lý nhân văn

Vị trí và chức năng:

1. Viện Địa lý nhân văn là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về địa lý nhân văn, nghiên cứu những vấn đề môi trường và phát triển bền vững dưới góc độ khoa học xã hội nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách tổ chức lãnh thổ nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao trong lĩnh vực địa lí nhân văn, lĩnh vực nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững, góp phần xây dựng và phát triển khoa học địa lí nhân văn ở Việt Nam; Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học địa lí nhân văn và các khoa học có liên quan.

2. Viện Địa lý nhân văn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Địa lý nhân văn có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Human Geography, viết tắt:  IHGeo.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm của Viện Địa lý nhân văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa lý nhân văn, địa lý chính trị - xã hội, địa lí kinh tế, địa lý dân cư, địa lý văn hóa, địa sinh thái và môi trường, địa lý vùng; Xây dựng hệ thống thông tin địa lý và phát triển phần mền GIS và Bản đồ phục vụ mục tiêu phát triển các vùng và địa phương; nghiên cứu những vấn đề môi trường và phát triển bền vững; nghiên cứu và viết Địa chí (thu thập, viết  địa chí các tỉnh và các cấp địa phương, xây dựng hệ thống cơ sở tư liệu về địa chí).

3. Trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước góp phần xây dựng và phát triển khoa học địa lý nhân văn ở Việt Nam.

4. Phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách tổ chức lãnh thổ quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn, chuyển giao và ứng dụng khoa học địa lý nhân văn và các khoa học có liên quan; Thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lý nhân văn.

6. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Căn cứ vào nguồn lực và khả năng điều phối, ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước; các hợp đồng cung cấp các dịch vụ tư vấn, giám sát độc lập với cơ quan, tổ chức, các ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Địa lý nhân văn; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học địa lý nhân văn.

9. Quản lý về tổ chức nhân sự, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; Quản lý tài sản và kinh phí của Viện Địa lý nhân văn theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


626/QĐ-KHXH