Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Sử học
Điện thoại cơ quan: 02439713200
Fax: (024) 39717615
Thư điện tử: viensuhoc@vass.gov.vn
Website: http://viensuhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: 38 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học

1.Vị trí và chức năng

Viện Sử học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch; tư vấn, thẩm định và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử học.

Viện Sử học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Viện Sử học có trụ sở đặt tại số 38 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of History, viết tắt là: IOH.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Sử học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, những di sản lịch sử cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại, nghiên cứu và giới thiệu lịch sử các nước trên thế giới.

Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực lịch sử, tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các ngành, các địa phương.

Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học.

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định pháp luật.

Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; quản lý tài sản và kinh phí của Viện Sử học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

 

Nguồn: 1546/QĐ-KHXH


1546/QĐ-KHXH ngày 14/11/2023