Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Điện thoại cơ quan: (84-04) 3.9784870
Fax: (84-04) 3.9763813
Thư điện tử:
Website: http://vnctongiao.vass.gov.vn/Pages/Default.aspx
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo và các tín ngưỡng, tôn giáo trong nước nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về tôn giáo; tham gia phát triển tiềm lực nghiên cứu về tôn giáo của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Tôn giáo có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute For Religious Studies.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tôn giáo học; những vấn đề lý luận và thực tiễn tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới; đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay; lịch sử hình thành, phát triển và quá trình du nhập, tiếp biến của các tín ngưỡng, tôn giáo trong nước, góp phần làm sáng rõ vai trò của tín ngưỡng tôn giáo trong văn hóa và phát triển ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực tôn giáo học, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác.

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện của Viện, nằm trong cổng thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu, truyền bá các kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo tới quảng đại quần chúng; phối hợp với các tổ chức trong nước và ngoài nước có liên quan, thông tin kịp thời về những công trình nghiên cứu và các hoạt động thực tiễn của tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và Việt Nam.

7. Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Tôn giáo theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


249/QĐ-KHXH