Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39784870
Fax: (84-24) 39763813
Thư điện tử: Tg@Fmail.vnn.vn
Website: http://vnctongiao.vass.gov.vn/Pages/Default.aspx
Địa chỉ: số 27, Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

I.Vị trí và chức năng

Viện Nghiên cứu Tôn giáo là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và các tín ngưỡng, tôn giáo trong nước nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo; đóng góp, phản biện đối với các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia đào tạo sau đại học về tôn giáo; tham gia bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác tôn giáo, phát triển tiềm lực nghiên cứu về tôn giáo của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; có trụ sở đặt tại số 27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Viện nghiên cứu Tôn giáo có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Institue For Religious Studies, viết tắt là: IRS

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn,  3 năm, hàng năm của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay; lịch sử hình thành, phát triển và quá trình du nhập, tiếp biến của các tín ngưỡng, tôn giáo trong nước, góp phần làm sáng rõ vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong văn hoá và phát triển ở Việt Nam; góp phần xây dựng, phát triển ngành Tôn giáo học ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo trên thế giới và Việt Nam, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách, pháp luật tôn giáo ở Việt Nam.

5. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Tôn giáo học, tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan khác.

6. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

7. Tổ chức tư vấn khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo và cung cấp các dịch vụ công phù hợp khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

8. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện của Viện Nghiên cứu Tôn giáo; xuất bản các ấn phẩm khoa học; đăng tải và truyền bá các kết quả nghiên cứu, các kiến thức, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

9. Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

10. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Viện Nghiên cứu Tôn giáo theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

 


1653/QĐ-KHXH