Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Phân tích và Dự báo
Điện thoại cơ quan:
Fax:
Thư điện tử: caf@vass.gov.vn
Website: http://caf.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 3, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Dự báo

Chức năng:

Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế - xã hội; phân tích chính sách và dự báo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển kihn tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về khoa học xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt..

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam từ góc độ kinh tế học; phân tích đánh giá tác ddoognj kinh tế - xã hội của các chính sách phát triển và dự báo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên gia về ngành kinh tế; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâmvà theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề về kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các nhà khoa học; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản  lý tư liêu, thư viện của Trung tâm; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và truyền bá các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa học theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.       

 


1167/QĐ-KHXH