Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Phân tích và Dự báo
Điện thoại cơ quan: (84-04) 6.2730434
Fax: (84-04) 6.2730477
Thư điện tử:
Website: http://caf.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 14, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Dự báo

Vị trí và chức năng :

1. Trung tâm Phân tích và Dự báo là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, phân tích tác động và dự báo xu hướng phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, thực hiện đào tạo và tư vấn khoa học về những vấn đề kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các tổ chức trong và ngoài nước.

2. Trung tâm Phân tích và Dự báo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Trung tâm Phân tích và Dự báo có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh: The Centre for Analysis and Forecasting, viết tắt: CAF.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Trung tâm Phân tích và Dự báo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam từ góc độ kinh tế học; góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành kinh tế; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề phát triển phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Dự báo.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý thông tin, thư viện của Trung tâm; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Trung tâm Phân tích và Dự báo theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

           


 

 


264/QĐ-KHXH