Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
Điện thoại cơ quan: (84-24) 62730552
Fax: (84-24) 62730552
Thư điện tử:
Website:
Địa chỉ: Tầng 15, Số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các lĩnh vực công tác; quản lý thống nhất mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng nhu cầu của các tổ chức khác trong và ngoài nước. 

2. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Information Technology Application viết tắt là CITA.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng và ban hành các quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển các giải pháp, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bao gồm:

- Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống mạng cục bộ (LAN); mạng diện rộng (WAN) của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Quản lý và khai thác việc sử dụng Internet từ hệ thống mạng máy tính của của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, tổ chức liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; thực hiện công tác hỗ trợ sử dụng phần cứng, phần mềm cho các cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm;

- Làm đầu mối kết nối mạng thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với mạng thông tin của các cơ quan liên quan.

5. Chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; phối hợp trong việc thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập và cung cấp thông tin điện tử phục vụ các lĩnh vực công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; làm đầu mối liên kết các Cổng thông tin điện tử thành viên của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động, bảo đảm an ninh của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bao gồm:

- Quản lý và vận hành Phầm mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp, Hệ thống thư điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Chủ trì xây dựng và quản trị các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, phần mềm dùng chung phục vụ công tác quản lý, điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp các cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ các lĩnh vực công tác của Viện Hàn lâm.

7. Tham gia góp ý và phản biện về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Thực hiện tư vấn và các dịch vụ về ứng dụng công nghệ thông tin theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí.

9. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

10. Thực hiện các công tác hợp tác quốc tế liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa học xã hội; trao đổi thông tin với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện tiếp nhận, tổ chức triển khai các dự án hỗ trợ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

11. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo các quy định, quy chế của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.


242/QĐ-KHXH