Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Học viện Khoa học xã hội
Điện thoại cơ quan: 024-35527736
Fax: 024-35527726
Thư điện tử: hocvienkhxh@gass.edu.vn
Website: http://gass.edu.vn/
Địa chỉ: 477 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Học viện Khoa học xã hội

Vị trí và chức năng:

1. Học viện Khoa học xã hội  là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học trong Viện Hàn lâm; gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học về khoa học xã hội; tư vấn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Học viện Khoa học xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được  mở tài  khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Học viện Khoa học xã hội có trụ sở chính đặt tại  477, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; các cơ sở Học viện tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Buôn Ma Thuộc (Đắk Lắk) và Thành phố Hồ Chí Minh; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Graduate Academy of Social Sciences, viết tắt là: GASS.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xác định tầm nhìn, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển dài hạn, 5 năm của Học viện Khoa học xã hội (sau đây viết tắt là Học viện) phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường đại học, học viện trên cả nước trình Chủ tịch Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học trong Viện Hàn lâm theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam)

3. Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành được phếp đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa.

4. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học xã hội; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; quản lý người học tại Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo cân đối về cơ cấu ngành nghề và đạt chuẩn về trình dộ được đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quản lý, huy động, sử dụng các nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng và phát triển hẹ thống bảo đảm chất lượng giáo dục phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của Học viện; xây dựng kế hoạch bảo đảm chất lượng đào tạo tại Học viện; tự đánh giá, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định Học viện

8. Tổ chức hoạt động khoa học, đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học do Viện Hàn lâm và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học tại Học viện.

9. Tham gia đánh giá và thẩm định khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành và địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

10. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ viên chức và người lao động, các hoạt động đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện.

11. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, xây dựng và quản lý tư liệu, thư viên của Học viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và truyền bá các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm; quản lý, sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Học viện theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

14. Học viện được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học, công bố kết quả hoạt động khoa học, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học của Học viện.

15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, tranh tra của Viện Hàn lâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyefn khác theo quy định của pháp luật.

16. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm trong Học viện.

17.Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Học viện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

Nguồn: 343/QĐ-KHXH


343/QĐ-KHXH