Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39365703
Fax:
Thư điện tử: tapchikhxhvn@gmail.com
Website: http://vssr.vass.gov.vn
Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Vị trí và chức năng :

1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; tuyên truyền phổ biến quan điểm, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

2. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

3. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Social Sciences Review, viết tắt là VSSR

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

           1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Tạp chí và tổ chức thực hịên sau khi được phê duyệt.

           2. Công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học, những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài nước.

           3. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu khoa học của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức xuất bản tạp chí nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học vào thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương.

           4. Tổ chức hợp tác quốc tế về công tác xuất bản tạp chí và đào tạo theo quy định hiện hành.

            5. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý thông tin, tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

            6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

            7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


1269/QĐ-KHXH


File đính kèm