Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 37562193
Fax: (84-24) 38360351
Thư điện tử:
Website: http://www.vme.org.vn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Vị trí và chức năng :

1. Bảo tàng Dân tộc Việt Nam tổ chức sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật và tư liệu về các dân tộc; tổ chức trưng bày,trình diễn và những hình thức hoạt động khác nhằm giới thiệu, phổ biến và giáo dục về các giá trị lịch sử, văn hoá của các dân tộc trong và ngoài nước; cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc cho các ngành; đào tạo cán bộ nghiên cứu, nghiệp vụ, quản lý về nhân học bảo tàng.

2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Museum of Ethnology, viết tắt là VME.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

            1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Nghiên cứu cơ bản về văn hoá của các dân tộc; tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các dân tộc.

            3. Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, lưu giữ các hiện vật và tư liệu về văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc ở Việt Nam và nước ngoài; tổ chức bảo quản và phục chế những hiện vật sưu tầm được cùng các tư liệu khác.

            4. Tổ chức trưng bày giới thiệu di sản văn hóa của các dân tộc trong nước và nước ngoài. Tổ chức các hoạt động giáo dục và công chúng, truyền bá di sản văn hóa Việt Nam và thế giới; nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa và chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước.

            5. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học, đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác.

            6. Tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng.

            7. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo nghiệp vụ, trưng bày và trao đổi trưng bày bảo tàng theo quy định hiện hành.

            8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Bảo tàng, xuất bản các ấn phẩm khoa học và văn hóa để phổ biến các kết quả nghiên cứu và hoạt động khoa học, quảng bá kiến thức khoa học và văn hóa tới quảng đại quần chúng dưới các hình thức trưng bày, trình diễn, băng, đĩa, âm thanh, hình ảnh..; cung ứng các dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách tham quan.

            9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Bảo tàng theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

            10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


271/QĐ-KHXH