Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Điện thoại cơ quan: 0243.823.8033
Fax: 0243.823.8033
Thư điện tử:
Website: http://viengnhiencuukinhthanh.com
Địa chỉ: Số 6, Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Kinh thành

Vị trí, chức năng:

Viện Nghiên cứu Kinh thành là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Imperial Citadel Studies, viết tắt là IICS.

Viện Nghiên cứu Kinh thành có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về kinh thành cổ Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong thiết kế trưng bày và bảo tồn di sản văn hóa; cung cấp những luận cứ khoa học cho chiến lược quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu kinh thành và bảo tàng, bảo tồn di sản kinh thành cổ Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện Nghiên cứu Kinh thành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, văn hóa các di tích kinh thành cổ và các di tích liên quan đến các vương triều trong lịch sử Việt Nam theo hướng chuyên sâu, liên ngành và trên các khía cạnh lớn như kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo, đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội; làm rõ sự phát triển của các triều đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, minh chứng vị thế, vai trò của Việt Nam trong lịch sử khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

3. Ứng dụng các phương pháp khoa học tiên tiến trong viêc nghiên cứu lịch sử kinh thành; cập nhật, tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ trên thế giới phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá giá trị và phục dựng hình thái kiến trúc các di tích kinh thành cổ ở Việt Nam.

4. Kết hợp nghiên cứu khoa học cơ bản với nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong thiết kế trưng bày bảo tàng và bảo tồn, quảng bá giá trị di sản văn hóa dân tộc; nghiên cứu phục dựng hình thái kiến trúc và các loại hình di vật khảo cổ bằng công nghệ hiện đại.

5. Thực hiện công tác tư vấn, lập và thẩm định các chương trình, dự án về khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu khảo cổ học và về quy hoạch bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tư vấn giám định niên đại, nguồn gốc các loại hình di vật khảo cổ học lịch sử.

6. Tham gia đào tạo phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

7. Tổ chức hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, học thuật về các lĩnh vực nghiên cứu kinh thành, lĩnh vực bảo quản, bảo tồn, bảo tàng và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn trong khuôn khổ của Viện Hàn lâm.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiêu cứu Kinh thành theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.


1053/QĐ-KHXH