Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730740; 84-24-62730408 (4510, 4511, 4515)
Fax:
Thư điện tử: bantccb@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ

Vị trí và chức năng

1. Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Personnel and Organization Department (viết tắt là POD).

2. Ban Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm (sau đây viết tắt là Chủ tịch) quản lý và thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực: tỏ chức bộ máy, vị trí việc làm; biên chế, số lượng người làm việc; cán bộ công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ); bảo vệ chính trị nội bộ và thi đua, khen thưởng theo quy định của Đảng, Nhà nước và thẩm quyền của Viện Hàn lâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Tổ chức - Cán bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu, giúp Chủ tich trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ của Viện Hàn lâm.

2. Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quy dịnh của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi chức năng của Ban.

3. Chủ trì, tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quản lý của Viện Hàn lâm. Tham gia xây dựng, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án theo sự phân công của Chủ tịch.

4. Về tổ chức bộ máy:

a) Tham mưu, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm và các đơn vị thuộc, trực thuộc để trình Chủ tịch xem xét, quyết định;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Chủ tịch xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thẩm định, trình Chủ tịch ban hành các văn bản; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức cấp phòng của đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm;

d) Tham mưu, giúp Chủ tịch thống nhất quản lý về tổ chức và hoạt đọng trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; thẩm định, kiện toàn hội đồng khoa học, hội đồng biên tập, hội đồng học viện.

5. Về vị trí việc làm:

a) Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và trình Chủ tịch phê duyệt Đề án vị trí việc làm (danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp, bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm) của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm;

b) Tổng hơp, trình Chủ tịch quyết định Đề án vị trí việc làm của Viện Hàn lâm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

c) Quản lý, theo dõi vị trí việc làm, cơ cấu, mã ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

6. Về quản lý biên chế, số lượng người làm việc:

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm lập kế hoạch biên chế, số người làm việc; tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế, tổng số lượng ngời làm việc và cơ cấu công chức, viên chức của Viện Hàn lâm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

b) Tham mưu, trình Chủ tịch quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc; phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm theo quy dịnh.

7. Về quản lý nhân sự:

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức lãnh đọa, viên chức quản lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Viện Hàn lam;

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý;

c) Quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện Hàn lâm.

8. Về chế độ, chính sách:

a) Tham mưu, giúp Chủ tich hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện việc nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghệp viên chức, thôi việc, nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác theo phân cấp quản lý;

b) Hướng dẫn thực hiện việc nâng lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ trong toàn Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng lương Viện Hàn lâm

9. Về đào tạo, bồi dưỡng:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm theo quy hoạch, kế hoạch được Chủ tịch phê duyệt;

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện Hàn lâm;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công của Chủ tịch.

10. Về thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách then thưởng theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm;

b) Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc và các tổ chức có liên quan;

c) Quản lý, cấp phát, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo quy định;

d) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm;

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch và hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc xử lý kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý.

11. Về bảo vệ chính trị nội bộ:

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác tổ chức - cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế trong việc thẩm định hồ sơ nhân sự và cử cán bộ đi nước ngoài;

c) Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tổ chức - cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

12. Tham mưu, giúp Chủ tịch quản lý công tác thanh niên và thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Viện Hàn lâm.

13. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm.

14. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi chức năng của Ban theo quy định.

15. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu khoa học để tgham mưu, cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Ban.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch giao.

 

Nguồn: 932/QĐ-KHXH ngày 24/5/2018


932/QĐ-KHXH