Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730740; 84-24-62730408 (4510, 4511, 4515)
Fax:
Thư điện tử: bantccb@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ

Vị trí và chức năng

1. Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Personnel and Organization Department (viết tắt là POD).

2. Ban Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm, Đảng ủy Viện Hàn lâm về công tác tổ chức - cán bộ của Viện Hàn lâm; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; chế độ, tiền lương, ngạch, bậc cán bộ, công chức, viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Viện Hàn lâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Tổ chức - Cán bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Viện Hàn lâm trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

2. Tham mưu, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm, Đảng ủy Viện Hàn lâm xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Viện Hàn lâm.

3. Tham mưu, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm xây dựng và ban hành các quy chế, quy định và văn bản quản lý trong công tác tổ chức - cán bộ.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện chức năng quản lý trong công tác tổ chức - cán bộ theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

5. Thẩm định, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

6. Thống nhất quản lý về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, hội đồng khoa học của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng phương án vị trí việc làm và nhân sự trình Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

8. Nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước phù hợp với đặc thù của Viện Hàn lâm.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm tổ chức thực hiện công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hưởng quỹ lương của Viện Hàn lâm.

10. Thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm theo phân cấp.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng ngạch công chức của Viện Hàn lâm.

12. Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức - cán bộ làm cơ sở tham mưu cho Chủ tịch Viện Hàn lâm, Đảng ủy Viện Hàn lâm; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ đối với đội ngũ làm công tác tổ chức - cán bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

13. Quản lý tài chính, tài sản, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Tổ chức – Cán bộ về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác bảo hiểm xã hội, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo phân cấp của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

14. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

15. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

16. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm theo Quy chế chủ trì, phối hợp tổ chức và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý của Chủ tịch Viện Hàn lâm kịp thời và có hiệu quả.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

 

Nguồn: 519/QĐ-KHXH  


Ban Tổ chức cán bộ