Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Quản lý Khoa học
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730488 ;84-24-62730408 (4501)
Fax:
Thư điện tử: banqlkh@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khoa học

I. Vị trí và chức năng

Ban Quản lý Khoa học là đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc xây dựng, tổ chức, thực hiện và quản lý thống nhất các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Viện Hàn lâm trong lĩnh vực hoạt động khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm trong mỗi giai đoạn của Viện Hàn lâm.

2. Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm về xây dựng và thực hiện thống nhất các chính sách, pháp luật hiện hành về hoạt động khoa học trong Viện Hàn lâm.

3. Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Viện Hàn lâm xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm, bao gồm các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở, dự án điều tra cơ bản và hoạt động khoa học chung của đơn vị; rà soát, thẩm định nội dung các kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

4. Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm tổ chức xét duyệt đề cương cấp Bộ các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, dự án điều tra cơ bản.

5. Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính thẩm định dự toán kinh phí các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, dự án điều tra cơ bản, hệ đề tài cấp cơ sở và hoạt động khoa học chung của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm để trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

6. Tổ chức ký kết hợp đồng, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu, thanh lý đối với các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, dự án điều tra cơ bản, hệ đề tài cấp cơ sở và hoạt đông khoa học chung của các đơn vi trực thuộc Viện Hàn lâm.

7. Phối hợp với Ban Kế  hoạch – Tài chính và Nhà xuất bản Khoa học xã hội tham mưu, đề xuất xuất bản các kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, dự án điều tra cơ bản thực hiện bằng kinh phí của Viện Hàn lâm.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm

9. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm tổ chức các hội thảo khoa học cấp Viện Hàn lâm; phối hợp với Ban Hợp tác quốc tổ chức các hội thảo quốc tế.

10. Chủ trì, phối hợp tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) hằng năm.

11. Thực hiện nghiên cứu khoa học làm cơ sở tham mưu, tư vấn trong lĩnh vực quản lý khoa học cho Chủ tịch Viện Hàn lâm.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động khoa học theo quy định của Viện Hàn lâm và các cơ quan quản lý nhà nước; yêu cầu các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến hoạt động khoa học của đơn vị.

13. Đầu mối thiết lập và mở rộng quan hệ với các cơ quan quản lý khoa học và các tổ chức khoa học trong nước; chủ trì và phối hợp với các đơn vị giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức nghiên cứu khoa học ở trong nước.

14. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm thực hiện Quy chế chủ trì, phối hợp trong tổ chức và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý kịp thời, hiệu quả.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

Nguồn: Quyết định số 142/QĐ-KHXH ngày 05/02/2018

 


142/QĐ-KHXH