Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Quản lý Khoa học
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730488 ;84-24-62730408 (4501)
Fax:
Thư điện tử: banqlkh@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khoa học

I. Vị trí và chức năng

Ban Quản lý Khoa học là đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm xây dựng, tổ chức, thực hiện và quản lý thống nhất các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm.
 Ban Quản lý Khoa học có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Department of Scientific Research Management, viết tắt là: DSRM.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 03 năm và hàng năm của Viện Hàn lâm trong lĩnh vực hoạt động khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm trong mỗi giai đoạn của Viện Hàn lâm.

2. Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm về xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Viện Hàn lâm về hoạt động khoa học; thực hiện thống nhất các chính sách, pháp luật hiện hành về hoạt động khoa học trong Viện Hàn lâm.

3. Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Viện Hàn lâm xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm gồm: các chương trình/đề án/dự án, đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, hội thảo/diễn đàn/tọa đàm và hoạt động khoa học chung của đơn vị

4.Rà soát, thẩm định nội dung các kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm, đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở, dự án điều tra cơ bản và hoạt động khoa học chung của đơn vị.

5. Tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm tổ chức xét duyệt đề xuất thuyết minh cấp Bộ, các chương trình/đề án/dự án, đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hội thảo/diễn đàn/tọa đàm, rà soát danh mục đề xuất Hệ đề tài cấp cơ sở

6. Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính thẩm định nội dung và dự toán kinh phí các chương trình/đề án/dự án, đề tài/ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hội thảo/diễn đàn/tọa đàm và hoạt động khoa học chung của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm để trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

7. Tổ chức ký kết hợp đồng, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu, thanh lý đối với các chương trình/đề án/dự án, đề tài/ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hội thảo/diễn đàn/tọa đàm, hệ đề tài cấp cơ sở và hoạt đông khoa học chung của các đơn vi trực thuộc Viện Hàn lâm.

8. Phối hợp với Ban Kế  hoạch – Tài chính và Nhà xuất bản Khoa học xã hội tham mưu, đề xuất xuất bản các kết quả nghiên cứu của các chương trình/đề án/dự án, đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, dự án điều tra cơ bản thực hiện bằng kinh phí của Viện Hàn lâm. Chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học xã hội trong việc thực hiện xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước.

9. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin khoa học về kết quản nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm, cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm. Quản lý hồ sơ, tài liệu trong thời gian thực hiện chương trình, đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học và nộp lưu trữ theo quy định.

10. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm tổ chức các hội thảo/diễn đàn/tọa đàm khoa học cấp Viện Hàn lâm; phối hợp với Ban Hợp tác quốc tổ chức các hội thảo quốc tế.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm tổ chức ngày khoa học và ông nghệ Việt Nam (18/5) hằng năm.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động khoa học theo quy định và yêu cầu của Viện Hàn lâm; đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến hoạt động khoa học của đơn vị.

13. Đầu mối thiết lập và mở rộng quan hệ với các cơ quan quản lý khoa học và các tổ chức khoa học trong nước; chủ trì với các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức nghiên cứu khoa học ở trong nước.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; quản lý và sử dụng tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

15. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Nguồn: Quyết định số 232/QĐ-KHXH ngày 01/4/2024


232/QĐ-KHXH


File đính kèm