Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Quản lý Khoa học
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730488 ;84-24-62730408 (4501)
Fax:
Thư điện tử: banqlkh@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Khoa học

Ban Quản lý Khoa học là tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quản lý thống nhất các hoạt động khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Viện.