Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Triết học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 35140527 / (84-24) 35141134
Fax:
Thư điện tử: vnphilosophy@yahoo.com
Website: http://Philosophy.vass.gov.vn
Địa chỉ: Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

Vị trí và chức năng

1. Viện Triết học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề triết học của Việt Nam và thế giới; cung cấp các luận cứ cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn trên cơ sở triết học cho các chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức; tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về triết học.

2. Viện Triết học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, trụ sở đặt tại số 59 Láng Hạ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Viện Triết học có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Philosophy, viết tắt là IoP.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Triết học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề triết học của Việt Nam và thế giới, đặc biệt là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực triết học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề triết học nảy sinh từ thực tiễn phát triển của Việt Nam, thực hiện tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; tham gia góp ý và phản biện khoa học đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ khoa học về kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, các nhà xuất bản, các tạp chí, các quỹ khoa học và các chuyên gia nước ngoài.

6. Xuất bản các ấn phẩm khoa học; Tạp chí Triết học là một trong những kênh, phương tiện quan trọng để chuyển tải, phổ biến các kết quả nghiên cứu, các kiến thức triết học tới người đọc.

7. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Viện Triết học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Nguồn: Quyết định số 1746/QĐ-KHXH ngày 19/12/2023


1746/QĐ-KHXH ngày 19/12/2023