Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Xã hội học
Điện thoại cơ quan: (84-04) 62730461
Fax: (84-04) 62730462
Thư điện tử: vienxahoihoc@ios.org.vn
Website: http://ios.org.vn/
Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Xã hội học

Vị trí và chức năng :

1. Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tổ chức dịch vụ tư vấn về xã hội học; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về xã hội học của cả nước; mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy hội nhập quốc tế về xã hội học.

2. Viện Xã hội học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Xã hội học có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Sociology, viết tắt: IOS.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Xã hội học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn cơ bản của xã hội Việt Nam từ góc độ xã hội học; góp phần làm sáng rõ những vấn đề xã hội trong quá trình phát triển ở nước ta.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành xã hội học, tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Xã hội học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


246/QĐ-KHXH