Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nhà nước và Pháp luật
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3978 4637
Fax: (84-24) 3971 3136
Thư điện tử: lienhe@isl.gov.vn
Website: http://isl.vass.gov.vn
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nhà nước và Pháp luật

Vị trí và chức năng :

1. Viện Nhà nước và Pháp luật là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về xây dựng và phát triển Nhà nước và pháp luật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng tri thức và phát triển nguồn nhân lực về luật học; tư vấn chính sách; tư vấn các vấn đề về nhà nước, pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của xã hội. 

2. Viện Nhà nước và Pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

3. Viện Nhà nước và Pháp luật có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of State and Law, viết tắt là ISL.

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật  và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật của Việt Nam và trên thế giới; lý luận về nhà nước và pháp luật; xã hội học pháp luật; nhà nước học và luật học so sánh.

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước, hệ thống chính trị và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam; về hệ thống pháp luật và cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật, tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và yêu cầu của các tổ chức, cơ quan khác ở trong nước và nước ngoài.

5. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các dự thảo văn bản pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về nhà nước pháp luật.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện Nhà nước và Pháp luật theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


2056/QĐ-KHXH