Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Con người
Điện thoại cơ quan: (84-24) 6273 6064
Fax: (84 -24) 6273 6068
Thư điện tử: Hale198209@gmail.com
Website: http://ihs.vass.gov.vn/Pages/trangchu.aspx
Địa chỉ: Số 9 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Con người

Vị trí và chức năng:

1. Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về con người để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Con người có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Con người có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of  Human Studies.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Con người và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về khoa học con người.

3. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học con người.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu con người, thực hiện đào tạo sau đại học, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về các vấn đề có liên quan đến đối tượng nghiên cứu theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan khác.

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

8. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Con người theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


1157/QĐ-KHXH