Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Điện thoại cơ quan: 028.38234039
Fax: 028-38234033
Thư điện tử: vanthusissnb@gmail.com
Website: http://siss.vass.gov.vn
Địa chỉ: 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHXH vùng Nam Bộ

Vị trí, Chức năng:

1. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội vùng Nam Bộ; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của vùng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn khoa học; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có trụ sở chính đặt tại số 49 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Southern Institute of Social Sciences, viết tắt là SISS.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội và nhân văn của vùng Nam Bộ trong mối quan hệ với cả nước, khu vực và quốc tế góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản và cấp bách về chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa, dân tộc và tôn giáo; sưu tầm, khai quật, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng Nam Bộ; điều tra cơ bản, liên ngành về khoa học xã hội, phân tích và dự báo kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển của vùng Nam Bộ và cả nước.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực khoa học xã hội; tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan khác ở trong nước và nước ngoài.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

5. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội và môi trường theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và  sự phân công của Viện Hàn lâm

6. Tư vấn khoa học và cung cấp dịch vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội; trao đổi thông tin khoa học xã hội với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu và thư viện của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu và kiến thức khoa học xã hội.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản  của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.


Quyết định số 35/QĐ-KHXH