Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Điện thoại cơ quan: (08)-39990054
Fax: (08)-39990056
Thư điện tử: vanthusissnb@gmail.com
Website: http://siss.vass.gov.vn
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHXH vùng Nam Bộ

Vị trí và chức năng :

1. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội của vùng Nam Bộ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững vùng; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của vùng.

2. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh: Sounthern Institute of Social Sciences, viết tắt là: SISS.

Nhiệm vụ :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khác liên quan đến vùng Nam Bộ được Đảng và Nhà nước giao.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội và nhân văn của vùng trong mối quan hệ với cả nước, khu vực và quốc tế; góp phần làm sáng rõ những vấn đề cơ bản và cấp bách về chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa, dân tộc và tôn giáo; sưu tầm, khai quật, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng; điều tra cơ bản, liên ngành về khoa học xã hội, phân tích và dự báo kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển của vùng và cả nước.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành khoa học xã hội vùng; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội; trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý thông tin, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


537/QĐ-KHXH