Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
Điện thoại cơ quan: (84-262) 3555789
Fax: (84-262) 3768789
Thư điện tử: vientaynguyen@isdch.gov.vn
Website: http://issch.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
Địa chỉ: 213 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHXH vùng Tây Nguyên

Vị trí và chức năng:

1. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển nhanh và bền vững vùng; tổ chức đào tạo sau đại học về khoa học xã hội và tư vấn phát triển; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của vùng.

2. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Social Sciences of Central Highlands, viết tắt là ISSCH.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của Tây Nguyên từ góc độ khoa học xã hội; góp phần làm sáng rõ những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và các lĩnh vực khoa học xã hội khác trong quá trình phát triển.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về các chuyên ngành khoa học xã hội; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý thông tin, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


237/QĐ-KHXH