Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Tâm lý học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 37623935
Fax:
Thư điện tử: info@tamly.com.vn
Website: http://vientamlyhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: số 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Tâm lý học

Vị trí và chức năng :

1. Viện Tâm lý học là tổ chức khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của Tâm lý học Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn.      

2. Viện Tâm lý học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Kinh tế Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Psychology

 

Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển của Viện Tâm lý học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản nhằm phát triển nền Tâm lý học Việt Nam; giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới về lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học thế giới.

3. Nghiên cứu những vấn đề tâm lý liên quan đến con người, các nhóm xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển, cụ thể là nghiên cứu tâm lý của các dân tộc, nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, các nhóm lứa tuổi; Nghiên cứu triển khai và ứng dụng các tri thức tâm lý vào giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Tâm lý học, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của các cơ quan khác.

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Tâm lý học.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Tâm lý học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


998/QĐ-KHXH