Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Tâm lý học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 37623935
Fax:
Thư điện tử: info@tamly.com.vn
Website: http://vientamlyhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: số 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Tâm lý học

Chức năng

Viện Tâm lý học có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, dự báo về những vấn đề lý luận và thực tiễn của tâm lý học ở Việt Nam, so sánh với tâm lý học trong khu vực và thế giới, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển đất nước và phát triển của tâm lý học Việt Nam; tham gia tư vấn khoa học, tư vấn chính sách và ứng dụng tâm lý học vào thực tiễn cuộc sống; tham gia đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học tâm lý.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện Tâm lý học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tâm lý học Việt Nam và thế giới. Trong đó tập trung nghiên cứu các hiện tượng tâm lý cơ bản, nổi trội nẩy sinh trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước; các vấn đề tâm lý của các nhóm xã hội (nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, các nhóm lứa tuổi, các dân tộc, các tôn giáo, các cộng đồng người…); tác động của văn hóa tới hành vi, ứng xử của con người Việt Nam; xây dựng và thích nghi thang đo tâm lý, sức khỏe thể chất, tinh thần của con người; các vấn đề tâm lý liên quan đến giáo dục, đào tạo, quản lý, hành vi tổ chức, lao động, hôn nhân, gia đình, kinh tế, pháp luật… Dự báo những thay đổi và biến động tâm lý con người Việt Nam trong bối cảnh mới.

3. Triển khai và ứng dụng tâm lý học vào giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội; Tổ chức thực hiện và tham gia tư vấn, trị liệu, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kiến thức, kỹ năng tâm lý.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực tâm lý học, tham gia đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và của các đơn vị có nhu cầu.

5. Góp ý và phản biện các chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội dưới góc độ tâm lý học theo yêu cầu Viện Hàn lâm, của các bộ, ban, ngành, địa phương.

6. Tham gia và hợp tác quốc tế về nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao và thực hiện các hoạt động ứng dụng tâm lý học với các tổ chức quốc tế, các viện, các trường đại học nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học tâm lý tới quảng đại quần chúng.

8. Quản lý về tổ chức nhân sự, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; quản lý tài sản và kinh phí của Viện Tâm lý học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 


998/QĐ-KHXH