Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng

27/01/2015

 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), tên giao dịch bằng tiếng Anh là Emulation and Commendation Department, có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm quản lý và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm. Ban Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc VIện Hàn lâm xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực của Viện Hàn lâm;

2. Tham mưu cho Chủ tịch Viện Hàn lâm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm;

3. Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo phong trào, thường xuyên, theo từng thời kỳ, theo niên hạn trong phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm;

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

5. Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới hình thức và nội dung công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định và đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và quy chế khen thưởng của Viện Hàn lâm.

6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm;

7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng.

8. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Viện Hàn lâm theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng;

9. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

10. Làm thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm;

11. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch VIện Hàn lâm.

12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm theo Quy chế chủ trì, phối hợp tổ chức và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý của Chủ tịch Viện Hàn lâm kịp thời và có hiệu quả.

13.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

Nguồn: Quyết định 516/QĐ-KHXH

 

Các tin đã đưa ngày: