Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

15/05/2015

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy,<br> Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc Hội nghị<br>   Toàn cảnh Hội nghị <br><br>

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Giáo sư Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này, đồng thời góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày những vấn đề cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng gồm 6 nội dung chính: (1) Những vấn đề cơ bản về thi đua, khen thưởng; (2) Quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; (3) Những nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; (4) Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; (5) Trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước; (6) Những nhiệm vụ trọng tâm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tập trung trong thời gian tới.

Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung được trình bày trong Hội nghị Tập huấn sẽ giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm thu được thành tích mới, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước trong những năm tới. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: