Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ VII (2015-2020)

24/09/2015

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ VII (2015-2020), sáng ngày 25/09/2015, tại Hội trường tầng 2, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ VII (2015-2020).

Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng<br> phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS. Phạm Như Cương, Nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam; GS. Phạm Xuân Nam, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm cùng các Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm trong các năm 2010-2014. Về phía đại biểu cấp trên và các đơn vị bạn có: TS. Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại diện các đơn vị trong khối Thi đua các ngành Khoa học, Văn hóa, Xã hội.

Trong Báo cáo công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã đánh giá toàn diện công tác thi đua - khen thưởng thời gian qua tại Viện Hàn lâm, khẳng định những kết quả đã đạt được đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế. Về những thành công của công tác này, Giáo sư Phó Chủ tịch khẳng định, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến là việc làm thường xuyên của Viện Hàn lâm, được thực hiện đồng bộ cả 4 khâu từ phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết đến nhân rộng điển hình; và đây được coi là trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua hiện nay.

Bên cạnh đó, GS.TS. Võ Khánh Vinh cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác thi đua - khen thưởng tại Viện Hàn lâm như, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng ở các đơn vị nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của cán bộ thi đua - khen thưởng còn nhiều hạn chế; công tác thi đua - khen thưởng còn bị hành chính hóa.

Để tiếp tục đổi mới công tác này, Viện Hàn lâm tiếp tục kiện toàn Ban Thi đua - Khen thưởng theo hướng tinh gọn, 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm bố trí ½ biên chế cán bộ kiêm nhiệm công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định. Viện Hàn lâm kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những mặt tồn tại, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước.

        Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Võ Khánh Vinh <br> báo cáo công tác thi đua yêu nước tại Đại hội

Các giải pháp chủ yếu được xác định là phát huy hơn nữa vai trò của thủ trưởng đơn vị để đổi mới nội dung công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tình hình mới như tổ chức tuyên truyền và quán triệt nghiêm túc pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo cũng như toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cũng cần phải được tăng cường. Ưu tiên những điển hình tiên tiến trực tiếp công tác ở các đơn vị trực thuộc hoặc có thành tích nổi bật khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mới phát sinh, có hình thức cụ thể và kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến, chú trọng các nhà khoa học trẻ…

Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm lần thứ VI đến nay đã có 20 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 13 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 89 tập thể được Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng “Cờ thi đua Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”, 202 tập thể và 295 cá nhân được Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Bằng khen, 954 tập thể được tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 125 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao công tác này và khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.
Tuy nhiên, để hoạt động này đạt được kết quả tốt hơn, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác thi đua - khen thưởng phải gắn liền với mọi hoạt động của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Viện Hàn lâm thành cơ quan ngang tầm trong khu vực và quốc tế. Trong các nghiên cứu liên ngành, đa ngành, các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ của mình để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chính sách, thể hiện rõ vai trò là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong điều kiện không tăng nhân sự cũng là vấn đề cần được quan tâm tại Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Đại hội         Toàn cảnh Đại hội

Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng nêu lên một số hạn chế cần khắc phục từ công tác thi đua – khen thưởng trong 5 năm qua, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới: (1) Phát động các nhà khoa học, cán bộ viết bài đóng góp vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng về các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường…; (2) Xây dựng cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 20 của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; và Quy hoạch định hướng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; (3) Công tác khen thưởng cần chú trọng tôn vinh người lao động, người lao động được quan tâm đúng mức cả về vật chất và tinh thần, cán bộ được khen thưởng phải có thành tích cao hơn rất nhiều so với người lao động; (4) Các hoạt động phong trào cần được thống nhất về một đầu mối.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Bằng khen <br>cho các tập thể và cá nhân         GS.TS. Võ Khánh Vinh trao tặng Bằng khen <br>cho các tập thể và cá nhân

Nhân Đại hội thi đua lần thứ VII, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể gồm Văn phòng Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Học viện Khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Viện Triết học. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015; và tặng Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2015.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và GS.TS. Võ Khánh Vinh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho các tập thể và cá nhân./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: