Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2016

29/02/2016

Chiều ngày 29 tháng 02 năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2016.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm <br>phát động thi đua tại Hội nghị

 

Tham dự Lễ phát động thi đua, có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, các đơn vị trực thuộc cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2015.

Trong năm 2015, hưởng ứng phong trào thi đua do Viện Hàn lâm phát động, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm đã đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo cũng như phục vụ nghiên cứu và các công tác khác. Đã có nhiều tập thể và cá nhân được tôn vinh, khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2015 như: 11 đơn vị được nhận Cờ Thi đua Viện Hàn lâm, 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm,... Tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, GS.TS. Võ Khánh Vinh và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng báo cáo kế hoạch phát động thi đua năm 2016       GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã báo cáo kế hoạch phát động thi đua năm 2016. Báo cáo nêu rõ, năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Kế thừa và phát triển những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2015, với phương châm hành động năm 2016 là "Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục gắn phát huy dân chủ với đảm bảo kỷ cương, khuyến khích sáng tạo, coi đó là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo; qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện Hàn lâm trong năm 2016.

GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua<br> cấp Viện Hàn lâm năm 2015 cho các cá nhân       GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Bằng khen cho các cá nhân <br>và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Phát động thi đua tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã khẳng định và đánh giá cao những kết quả Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2015, đặc biệt trên một số lĩnh vực như: các kết quả nghiên cứu của các chương trình khoa học lớn - cơ sở cho việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm tiếp theo; công tác tổ chức - cán bộ (đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các cấp) được kiện toàn; nỗ lực tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; cũng như kết quả xuất sắc trong công tác đào tạo và tư vấn chính sách… Trong năm 2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị, căn cứ vào kế hoạch thi đua của Viện Hàn lâm, các đơn vị dựa vào chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của mình để cụ thể hóa nội dung thi đua cho phù hợp; tập trung vào 3 vấn đề chính: (1) Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống thông qua việc bổ sung hoặc hoàn thiện chuyên mục trong các tạp chí chuyên ngành và công bố các bài viết dưới góc độ lý luận và thực tiễn các vấn đề đã được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. (2) Triển khai thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu trọng điểm: Biên soạn Bách khoa toàn thư, các đề tài khoa học công nghệ, Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình Tây Nam Bộ… (3) Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, định hướng chiến lược dài hạn về tổ chức cán bộ, tạo nguồn cán bộ phong phú, tránh hẫng hụt. Bên cạnh đó, hoạt động thi đua trong toàn Viện Hàn lâm cần kết hợp với việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để phong trào thi đua thực sự đi vào thực chất.

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua       Toàn cảnh Lễ phát động thi đua

Hướng ứng lời phát động của Chủ tịch Viện Hàn lâm, đại diện các đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển bền  vững Vùng, Học viện Khoa học xã hội, Viện Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành… đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2016, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào tại đơn vị để đạt được kết quả cao nhất.

Kết thúc Lễ phát động thi đua là lễ ký giao ước thi đua năm 2016 của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và  trực thuộc Viện Hàn lâm./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: