Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Danh sách các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11/01/2016

Ngày 6/1/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2015; quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân; quyết định công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cụ thể:

1) Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2015

   Tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho 11 tập thể (xem file đính kèm)

   Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 175 tập thể (xem file đính kèm)

   Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho 32 cá nhân (xem file đính kèm)

2) Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 24 cá nhân (xem file đính kèm)

3) Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015 cho 239 cá nhân (xem file đính kèm).

Các tin đã đưa ngày: