Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ (20/11/2017)

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ (20/11/2017)

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội" (20/11/2017)

Quyết định số 1739/QĐ-KHXH ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội"

Công văn số 609/KHXH-TĐKT về việc khen thưởng thành tích khoa học (07/04/2017)

Công văn số 609/KHXH-TĐKT về việc khen thưởng thành tích khoa học
Các tin đã đưa ngày: